Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

 

Översikt över M-lärande – Vad är det – och var är vi?

Lisa Gjeddes inledningsanförande gav en bra gemensam grund att stå på. På ett initierat sätt presenterade en överblick av kring mobila lösningar och e-lärande – var utvecklingen befinner sig, dess potential och vilka utmaningarna är. Presentationen var mycket innehållsrik med omfattande hänvisningar för auditoriet att gå tillbaka till.

Stor potential

Mobil teknik erbjuder många möjligheter för att utveckla didaktiska applikationer som sträcker utanför det formella klassrummet och erbjuder här-och-nu lärande i relevanta kontexter och situationer. Det pågår en fruktbar utveckling av mobila medier, som kan komma in i olika lärande sammanhang från småskolan till universitet och folkbildning.
Det finns 6 miljoner mobilabonnemang i Danmark. Mobiltelefonen är den vanligaste tekniska prylen i varje danskt hem och ökningstakten är stark. Barn och ungdomar är de som behärskar den nya tekniken bäst. Om de vill veta eller berätta något ”messar” de – det är deras naturliga uttryckssätt. Mer och mer av lärandet sker utanför klassrummet. Det blir mobilt i tid och rum och ger därmed en potential för fördjupat lärande. Det kan ske nära upplevelsen – i blomsterhagen, vid myrstacken eller kanske på teatern.
Med mobiltelefonen i fickan kan man göra mycket: ringa, koppla upp sig på internet, spela in och spela upp något man vill bevara och ändra. Det har en rad specialverktyg bl a GPS, kamera som kan ta kort med, redigeringsverktyg m fl
Olika sorts lärande kan stödjas och enl Naismith rörde sig om många olika typer: behavioristiskt, aktivitetsbaserat, konstruktivt, upplevelsebaserat, situerat, kollaborativt, konversationell för att bara lämna delar av hans långa lista. Och för lärarna erbjuder den entydigt en ny möjlighet att administrera organiseringen av undervisningen.
Sammanfattningsvis kan man definiera mobilt lärande så här:
Mobilt lärande försiggår oberoende av tid och rum och via mobil teknik. Det kan äga rum i relevanta situationer och ge den lärande möjlighet att agera och röra sig i flera olika kontexter (fri översättning från danskan)

Nordiskt projekt för m-lärande i skolan

Med stöd från Nordic Innovation Center har det nordiskt projektet, m-learning environments, genomförts för att på lågstadiet prova tre typer av plattformar för m-learning. Självklart visar projektrapporterna att många av de gamla sanningarna ifrågasätts – inte minst lärarnas roll.   
Den potential som allmänt lyfts fram i dessa sammanhang är förknippade med nyckelorden bärbarhet, social interaktion, kontextuellt sensitivitet, nätverk, individualitet, situationsanpassat lärande (hur man lär där man är).
Nu finns äntligen möjligheten att skräddarsy undervisningen för individuella situationer och problem. Många pionjärprojekt är på gång inte minst internationellt. Mobiltelefonen har ju medför en helt ny potential för skolorna i många fattiga länder.
Typiska m-lärningsapplikationer: Ljud/videosekvenser, korta quizzer, frågeundersökningar, lärspel m fl. Andra möjligheter som erbjuder utveckling för lite högre utbildning är pod casts, direktinspelade föreläsningar, virtual/augmented reality games (som utgår från en grundhistoria som byggs ut i lärande syfte), kollaboration och socialt nätverkande med hjälp av mobila medel.

Arbetsplatslärade

Lisa visade på exempel hur yrkeslärare använde sig av mobiltelefoner för att sina elever inspelade instruktioner och hjälp för minnet.
Till detta kan läggas de möjligheter för lokationsbaserat lärande som socialt nätverkande via applikationer som t ex Bright Kite kan erbjuda. Rätt utnyttjat kan man nu ordna spontana klassrum. De öppnar vägen för lärande grundat på engagemang, motivation och kollaboration! 

Länkar:
www.fluid.dk/arrangementer/on-the-go.aspx
www.m-learningenvironments.com
www.fremtidensskoletaske.dk/
http://brightkite.com/

Lisa Gjedde, Danmarks Pedagogiska Universitet
Lisa Gjedde, Danmarks Pedagogiska Universitet