PIAAC i Norden del 1

En artikelserie i tre delar om resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT. Del 1.

 

PIAAC-undersøgelsen (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) blev gennemført i 2011-2012 i 24 lande. Der er tale om den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning (matematik) og problemløsning med IT.

Mere end 22.000 personer blev testet i de fire nordiske lande deltog i undersøgelsen, Danmark, Finland, Norge og Sverige. De repræsenterer samlet cirka 16 mio. personer i alderen 16-65 år. 

I den første af tre artikler gennemgår den danske sociolog Anders Rosdahl hovedresultaterne fra PIAAC-undersøgelsen med fokus på de tre grundlæggende færdigheder.

PIAAC måler færdigheder i læsning, regning (matematik) og problemløsning med IT hos voksne. I 2011-2012 blev repræsentative udsnit af befolkningerne i alderen 16-65 år i de enkelte lande interviewet og testet. I de fleste tilfælde foregik testningen i personernes hjem og på en interviewers computer (PC) eller eventuelt med papir og blyant.

Grundlæggende færdigheder beskrives

Færdighederne i PIAAC beskrives sådan (OECD, 2013a):

  • Læsefærdigheder (”literacy”): Evnen til at forstå, vurdere og benytte skrevne tekster med henblik på at deltage i samfundslivet, opnå personlige mål og udvikle viden og forståelse.
  • Regnefærdigheder (”numeracy”): Evnen til at finde, bruge, fortolke og formidle matematikholdige informationer og pointer med henblik på at kunne give sig i kast med og mestre matematikholdige krav i en række situationer i voksenlivet.
  • Færdigheder i problemløsning med IT (”Problem-solving in technology-rich environments”): Evnen til at bruge digitale teknologier, kommunikationsredskaber og netværk med henblik på at finde og vurdere information, kommunikere med andre mennesker og udføre konkrete opgaver. Det drejer sig bl.a. om at kunne udføre søgning på internettet, finde rundt på hjemmesider, vurdere elektronisk information, bruge regneark og sende e-mails. For nemheds skyld bruges i denne artikel oftest udtrykket ”færdigheder i problemløsning med IT” som betegnelse for denne type færdigheder.

Disse færdigheder er grundlæggende i den forstand, at et vist færdighedsniveau er en forudsætning for at kunne fungere tilfredsstillende i moderne samfund, hvad enten det drejer sig om at gennemføre uddannelse, deltage i arbejdslivet, indgå i sociale sammenhænge og fungere som borger i forhold til demokratiske institutioner og velfærdssamfundets tilbud inden for fx sundhed, indkomstoverførsler og pleje.

Færdigheder måles i PIAAC på en skala fra 0 til 500. Mange befinder sig i det midterste område. Færre har meget gode eller meget ringe færdigheder. OECD har inddelt skalaen for læsefærdigheder og skalaen for regnefærdigheder i seks niveauer (0, 1, 2, 3, 4 og 5). Færdigheder i problemløsning med IT er inddelt i fem niveauer (ingen score, 0, 1, 2 og 3). Kategorien ”ingen score” omfatter personer uden erfaring med at bruge en computer samt personer, der ikke var i stand til, eller som ikke ønskede at gennemføre testen på interviewerens computer, men måtte bruge papir og blyant.

Der er en stærk positiv sammenhæng mellem de tre typer færdigheder. Har man gode (ringe) færdigheder på ét område, har man typisk også gode (ringe) færdigheder på de to andre områder.

Læse- og regnefærdigheder på tværs af lande

Boks 1 giver en oversigt over grundlæggende færdigheder i PIAAC-landene.

Gennemsnittet for læsefærdigheder i Finland (288), Sverige (279) og Norge (278) er højere end det internationale gennemsnit for samtlige PIAAC-lande (273). Finland er nummer to af samtlige lande. Japan er nummer ét med en score på 296. Danmark (271) ligger en smule under gennemsnittet for alle PIAAC-lande. Med score-værdier på omkring 250 er Spanien og Italien placeret helt i bunden med hensyn til læsefærdigheder.

Den gennemsnitlige score for regnefærdigheder er næsten den samme i Sverige (279), Norge (278) og Danmark (278), men lidt højere i Finland (282). Alle fire lande er placeret pænt over det internationale gennemsnit (269). Igen er Japan nummer ét med en score på 288, og Spanien og Italien ligger også her i bunden med en score på under 250. 

Det estimeres, at 6-9 point på skalaerne for læsefærdigheder og regnefærdigheder svarer til omkring ét uddannelsesår (OECD, 2013a). Variationen mellem landene med hensyn til disse færdigheder er således betydelig.

Færdigheder i problemløsning med IT

Rangordningen af landene med hensyn til færdigheder i problemløsning med IT kan ikke ske på grundlag af den gennemsnitlige score, fordi en betydelig andel af PIAAC-respondenterne ikke var i stand til eller ikke ønskede at gennemføre testen på interviewerens computer. Denne andel er et skøn over, hvor stor en del af befolkningen i alderen 16-65 år, som ikke har tilstrækkelige tekniske IT-færdigheder til at gennemføre testen på interviewerens computer. Andelene er 12 (Sverige), 14 (Norge), 14 (Danmark) og 18 (Finland) procent, hvilket er noget under det internationale gennemsnit (24 procent). Rangordningen af landene efter færdigheder i problemløsning med IT er i boks 1 baseret på den procentvise andel af befolkningen, der har færdigheder i problemløsning med IT på de to højeste niveauer (2+3). Personer uden tilstrækkelige tekniske IT-færdigheder indgår i procentgrundlaget i de tal, der er præsenteret i boks 1 og i det følgende.

Lande rangordnet efter 1) gennemsnitlig score i læsefærdigheder, 2) gennemsnitlig score i regnefærdigheder, 3) den procentvise andel af befolkningen med færdigheder i problemløsning med IT på de to højeste niveauer (2+3).

PIAAC 2011-2012.

PIAAC 2011-2012

Note: Kolonne 1 og 2 omfatter 23 lande. Rusland indgår ikke på grund af manglende data. Kun 19 lande indgå i kolonne 3, fordi færdigheder i problemløsning med IT ikke blev målt i Cypern, Frankrig, Italien og Spanien (OECD, 2013a).

Andelen på de to højeste niveauer i problemløsning med IT er et godt stykke over det internationale gennemsnit (34 procent) i Sverige (44 procent), Finland (42 procent), Norge (41 procent) og Danmark (39 procent). Sverige er nummer ét af alle lande, Finland nummer to, Norge nummer fire og Danmark nummer fem. De nordiske lande er således blandt de allerbedste, når det drejer sig om voksnes færdigheder i problemløsning med IT.

Alt i alt er Finland, Norge og Sverige placeret over gennemsnittet på alle tre områder: læsefærdigheder, regnefærdigheder og problemløsning. Danmark ligger over gennemsnittet på to områder (regnefærdigheder og problemløsning), men en anelse under gennemsnittet med hensyn til læsefærdigheder.

I fire lande (Cypern, Frankrig, Italien og Spanien) blev færdigheder i problemløsning med IT ikke målt. Disse fire lande ligger under gennemsnittet på de to andre færdigheder. Af de resterende 19 lande i boks 1 er det kun Holland samt Finland, Norge og Sverige, som er placeret over gennemsnittet på alle tre områder. Tre af de 19 lande ligger under gennemsnittet på alle tre områder (Irland, Polen og USA).

Af Anders Rosdahl

Lyssna också på våra poddcasts om PIAAC i nordisk foilkbildning