PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet.
– Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen.
Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

 
I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo

Projektansvarig Kim Åstrand, social- och arbetshandledare Kim Nordberg samt verksamhetsledare för Ung resurs Thomas Mattsson är mycket nöjda och blev även lite överraskade över att projektet direkt inledningsvis lockade ett så stort antal sökande.

–  Det fanns helt enkelt ett uppdämt behov. Projektet behövs för att motverka att unga personer blir långtidsarbetslösa och det gäller även äldre personer. Projektet är öppet för åldrarna 16 - 64 år.

PSS startade i oktober 2018 och är ett drygt 2-årigt projekt. Hittills har 38 deltagare anslutit sig och det planerade antalet som kan tas emot är 41.

Goda rutiner och balans

I projektet jobbar man utifrån deltagarnas egna förutsättningar och behov av stöd. I första hand erbjuds stöd i arbetet eller på praktikplatsen, men även stöd i hemmet ingår. Målet är att deltagarna på egen hand ska klara av att sköta ett arbete, praktik eller studier. Det handlar i hög grad om att skapa goda vardagsrutiner, finna en balans och även bygga socialt nätverk i anslutning till arbetet eller studierna där vardagen får en bärkraftig meningsfullhet.

–  Vi kan exempelvis följa med ut på en praktikplats och arbeta sida vid sida under en inlärningsperiod och därefter har vi alltid regelbunden uppföljning och stämmer även av tillsammans med arbetsgivaren hur det fungerar.

Alltid individuellt

Ung Resurs är projektägare och PSS samarbetar med AMS/Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, psykiatrins rehabilitering samt socialkuratorerna. Ett flertal deltagare behöver särskilt anpassat stöd på grund av någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

–  Stödet vi ger är alltid individuellt och varierar i hög grad hur mycket det behövs. Vissa behöver ett kort och intensivt stöd inför att man går ut på praktikplats och för andra kan det bli aktuellt att också träna upp rutinerna hemmavid för att det ska fungera hela vägen då man ska ta steget ut på ett jobb, förklarar Kim Åstrand, Kim Nordberg och Thomas Mattsson.

Andreas Borenius upplever själv att han befann sig i riskzonen till att bli hemmasittare. Han hade avklarat en utbildning inom bygg men trivdes helt enkelt inte med tanken på att jobba med byggarbete.

–  Jag visste att jag villle göra  något annat men kom inte vidare på egen hand.

PSS gav ny målbild

Andreas tog kontakt med PSS. Det ledde till att han valde ny bana, utbildning till kock vilket han nu jobbar som i läroavtal totalt cirka 7 månader. Därtill ska han även genomföravissa teoretiska prov för att bli klar.

–  Att bara gå hemma gjorde mig rastlös. Tråkigt är det och för lite pengar hela tiden! Nu är mitt enda och självklara mål att bli klar med läroavtalstiden och sedan jobba som vanligt!

PSS vänder sig till personer som behöver få stöd med att utröna vad man vill göra i framtiden, kanske saknar ett tydligt mål eller dras med en känsla av att sitta fast i sin egen situation.

Av stor betydelse för resultatet är att deltagaren själv måste ha egen vilja att komma ut i arbete/studier alternativt att hålla sig kvar i arbete.

Det individuella behovet kan bland annat handla om direkt konkreta åtgärder som exempelvis att lära sig skriva en CV eller att  skriva en arbetsansökan.

–  Syftet med projektet är inte bara att motverka långtidsarbetslöshet. Det gäller även att motverka utanförskap och social utslagning hos ungdomar och unga vuxna.

–  Vårt arbete är så givande. Att få gå nära intill personer som kommer igång med arbete, praktik eller kanske studier känns oerhört meningsfullt, konstaterar Kim Åstrand, Kim Nordberg och Thomas Mattsson samstämmigt.

Ung Resurs koordinerar

Ung Resurs är en ideell förening som grundades år 2009 med syfte att, tillsammans med uppdragsgivare och nätverkspartners, hjälpa ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar man till att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och hemmasittare.

Ung Resurs koordinerar verksamheten i Ungdomshuset Boost och arbetar även för att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering samt fokuserar även på samverkan och utveckling av sektorövergripande verksamheter.

Värdegrunden består av trygghet, respekt, förståelse och omtanke samt ett värdigt bemötande. I korthet innebär detta trygghet och respekt i en stimulerande miljö där alla människor har lika värde.

I Ungdomshuset Boost

Projektet PSS, som erbjuder stöd både i arbete och i hemmet är inhyst i Ungdomshuset Boost där också andra projekt riktade till ungdomar pågår och samverkar med varandra.

Ungdomslotsarna, en uppsökande verksamhet, vänder sig till dem som saknar mål eller upplever att man sitter fast i tillvaron, behöver olika typer av stöd för att hitta och uppnå mål och mening.

Katapult, en daglig sysselsättning fem dagar i veckan, erbjuder unga, mellan 16-25 som saknar arbete eller studieplats, möjlighet att stanna upp och fundera över vad de vill göra i framtiden. Där kan man prova på och lära sig nya saker anpassade efter ens eget behov.

Starten, är en lågtröskelverksamhet som erbjuds tre dagar i veckan till dem som behöver längre starttid inför målet att omforma nya livsmål.

Även Folkpensionsanstalten (FPA), AMS (arbetsmarknad och studier) och Brottsofferjouren finns regelbundet på torsdagar jämna veckor i Ungdomshuset Boost .