Pandemien avdekket flere nye kompetansebehov

I Befolkningsbarometeret 2021 oppgir 25 % at de har måttet lære noe nytt som følge av pandemien. Hele 62 % av disse opplever at behovet for å dekke nye kompetansebehov er dekket.

 

Befolkningsbarometeret 2021 ble utgitt 3. mars i år og viser at omkring halvparten av den norske befolkning har jobbet helt eller delvis hjemmefra under koronapandemien. En av fire av disse har fått nye kompetansebehov, 22 prosent fikk nye eller andre oppgaver.

Pandemien har endret måten mange arbeider på. Den har medført at flere har fått nye eller annerledes oppgaver. Likevel var det kun 11 prosent som oppga at de synes de mestrer jobben sin dårligere som følge av dette.

Befolkningsbarometer-rapporten utgis årlig av det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

En av fem har vært arbeidsledig eller permittert etter mars 2020. Over halvparten av disse var kjent med muligheten til å ta utdanning samtidig som man mottar dagpenger. Denne muligheten ble innført som en direkte følge av koronasituasjonen.

Deltakelse i kompetansehevende tiltak er, som tidligere års Befolkningsbarometer viser, høyest blant de yngste. Også andelen som har deltatt i formell utdanning har holdt seg stabil i flere år, uavhengig av pandemien.

Les om er om resultatene fra Befolkningsbarometeret 2021 her.