Partnerskap for karriereveiledning

 

Hovedmålet med disse prøveprosjektene har vært å utvikle forpliktende partnerskap for koordinering og samarbeid om karriereveiledning i et livslangt læringsperspektiv. Årsakene til dette er blant annet at OECD og flere norske utredninger har pekt på betydelige svakheter ved det norske systemet for slik veiledning. Disse svakhetene har blant annet vært at veilederne mangler kompetanse, tjenestene er for dårlig koordinert mellom ulike sektorer. De er også for dårlig kvalitetssikret. Dessuten finnes det ikke gode etablerte ordninger for voksne.
Siden så mye av veiledningen foregår i forhold til brukernes overganger mellom sektorer, mener Kunnskapsdepartementet at det er nødvendig med en tverrsektoriell tilnærming og at et livslangt læringsperspektiv må legges til grunn.

Partnerskapsmodellen, en varig ordning

Kunnskapsdepartementet betrakter forsøkene med partnerskap for karriereveiledning som så vellykkede at regjeringen vil satse videre på partnerskapsmodellen. Dette bekreftet statssekretær Lisbet Rugtvedt i en konferanse om karriereveiledning i Lillestrøm 22. og 23. januar i år
Partnerskap som grep for å involvere en rekke aktører med engasjement i karriereveiledning blir mønsteret når Regjeringen og Kunnskapsdepartementet gjør sin beslutning om en permanent ordning for hele landet. Inspirert av de tre forsøksfylkene er de fleste fylkene allerede i gang med sine forberedelser og tiltak.
I løpet av den nevnte konferansen ble erfaringer og vurderinger av partnerskap presentert. Erfaringene viser at partnerskap bidrar til bedre å ivareta brukernes behov. Dessuten får de ulike aktørenes roller en bedre avklaring og den regionale koordineringen styrkes.

Et viktig virkemiddel

Petter Skarheim er direktør i Utdanningsdirektoratet i Norge. Han sa under konferansen at karriereveiledning er viktig i seg selv, og at partnerskap ikke er et mål, men et viktig virkemiddel mot omvalg og bortvalg/frafall i videregående opplæring.
-God karriereveiledning kan derfor bidra til at vi både som enkeltindivider og som samfunn bedre kan få utnyttet vårt potensial. Utfordringene for partnerskapene er å enes om felles mål, etablere samarbeid og forpliktelse i forhold til målene og gjennom praktiske tiltak utvikle, og skape sammenheng og koordinering av karriereveiledningen i fylkene, sa Skarheim.
Disse utfordringene bekreftes også av forsker ved NIFU Step (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Senter for innovasjonsforskning) Jorunn Spord Borgen. Hun har evaluert to av de tre forsøksprosjektene. Hun sier at det tar lang tid å etablere samarbeid på tvers av ulike etater og sektorer. Man må forankre slike samarbeidsprosjekter på et bredt plan. Dette krever koordinatorer som har dette som sin primærarbeidsoppgave.

Overføringsverdi

-Vi ser at de tre fylkene som har prøvd dette så langt, er såpass ulike. Dette gir grunnlag for store overføringsverdier til de andre fylkene som nå skal i gang med å etablere lignende partnerskapsmodeller. De kan hente mange gode erfaringer fra disse prosjektene, sier Spord Borgen
Hun står blant annet bak evalueringsrapporten fra prosjektet i Akershus fylke. Her fremkommer det at hybride former for oppgavedefinerte partnerskap kan være et godt virkemiddel i karriereveiledningsarbeidet. Rapporten viser at om partnerskap skal fungere over tid og få løst oppgavene, må partnerne bli enige om en rekke ting. Blant annet kreves felles oppfatning av målene, felles oppfatning av roller og mandat, tydelig signalisering av forpliktelse, videre at man skaffer ressurser og justerer egen arbeidsrutine dersom det er nødvendig. I tillegg kreves en ledelse som har legitimitet og tilstrekkelig kompetanse om en prosessorientert arbeidsmåte. Slike partnerskap for karriereveiledning kan ha ulike tidsperspektiver, ulike grader av løse og faste strukturer, økonomiske forpliktelser, etc. alt etter målet man arbeider mot.

Kilder og linker:
www.utdanningsdirektoratet.no
www.karriere-akershus.no/index.php?page_id=2570

www.kunnskapsbyen.no
www.nifustep.no
www.nibr.no