Pioner med visioner

 

-Det er altsammen meget flot formuleret, men jeg venter på at se, om der kommer handling bag de smukke ord. Det er min erfaring, at de færøske myndigheder først handler, når presset udefra er blevet tilstrækkelig stort. Så hvis COP 15 og andre aftaler får de rigtige instanser til at komme i gang med at indføre miljøkrav, vil den færøske indsats bære frugt, og det er hårdt tiltrængt, siger Finnbogi Joensen, ildsjæl fra bygden Vestmanna på Færøerne.
Finnbogi har i de seneste tre årtier lagt de fleste af sine kræfter i en grønnere dagligdag for store og små i sin hjembygd.

Populær foredragsholder

Finnbogis mangeårige indsats for miljøet har vakt genklang over hele landet, og han får mange forespørgsler om at holde foredrag. Han har været vidt omkring og har holdt præsentationer og kurser i både foreninger og på arbejdspladser, der ønsker gode idéer til, hvordan man i praksis kan gøre en forskel til fordel for miljøet.
På Finnbogis foranledning har man også grundlagt en lokal Agenda-forening i Vestmanna, som er den eneste af slagsen på Færøerne. Foreningens målsætning er at overholde FN aftalen om Agenda 21, at bevare og beskytte naturen og miljøet, og at oplyse om forurening forårsaget af vores livsstil.
Foreningen samarbejder med de kommunale myndigheder om at finde frem til, hvordan kommunale aktiviteter bedst udfører med hensyn til miljøet. – Vi har et fint samarbejde med kommunen, og vi oplever også, at de lytter, fortæller Finnbogi.

Grøn skole

Det startede tilbage i firserne, da Finnbogi var tilsynsførende ved skolen i Vestmanna, en kommunal folkeskole med 200 elever fra 1. til 10. klasse. Med en række praktiske og enkle indretninger forsøgte han at få elever og lærere at tage miljøspørgsmål mere alvorligt. Han regulerede elforbruget i form af sparepærer og sensorer. Olieforbruget forsøgte han at begrænse ved at tidsregulere oliefyret. Og han trak ganske enkelt gardinerne for, når skoledagen var forbi, og folk var taget hjem. Med denne metode kan man spare helt op til 30 procent af olieforbruget i vintermånederne.
– Der var store besparelser at se efter få måneder. Med hensyn til oljeforbruget, faldt det så drastiskt, at folk fra et dansk konsulentfirma på besøg på Færøerne, simpelthen ikke troede deres egne øjne, da de så tal for forbruget. De opsøgte leverandøren for at få bekræftet, at mine tal var rigtige, fortæller Finnbogi.

Opdragelsen

Heller ikke rengøringen gik ram forbi. Finnbogi fik indført, at der blev gjort rent med koldt vand og uden rengøringsmidler, bortset fra på toiletterne. De nye arbejdsmetoder begejstrede ikke rengøringspersonalet, der dog med tiden vænnede sig til de nye betingelser. – Jeg oplever ofte skepsis i starten, men generelt har mine idéer fået god tilslutning, især i de senere år, hvor man også på Færøerne er blevet bevidst om miljøspørgsmål, siger Finnbogi.
Tre affaldsspande blev stillet op i hvert klasserum, så børnene får lært at sortere papir, madrester og andet affald. Og om fredagen var det børnenes opgave at rydde i skolegården og i klasserummene, for at få dem til at blive mere bevidste om miljøet, som Finnbogi udtrykker det.
Også i andre kommunale institutioner, heriblandt børnehaven og plejehjemmet, foregår de daglige aktiviteter med miljøet i tankerne.

Plant et træ

Det er blevet nødvendigt at udvide arealet for den hurtigt voksene plantage i Vestmanna. Plantagens størrelse er et billede på, hvor mange børn er startet i første klasse i Vestmanna skole siden 1990. For da blev endnu en af Finnbogis idéer søsat: at et træ skulle plantes for hver eneste elev, der startede i første klasse. Ved siden af hvert nyplantet træ opføres en lille messingplade, der angiver årstal og træets nummer, der svarer overens med det ejerbrev, som de små poder også for udsted som bevis for, at træet er deres. – Dette arrangement har vakt opsigt i vore nabolande, og der er mange, der har sagt, at de aldrig har hørt om noget, der ligner andre steder i verden, fortæller Finnbogi, der selv har ansvaret for at grave hullerne, når træerne skal plantes, så han har travlt ved skoleårets begyndelse.

Rhodondendronlund i Nordatlanten

En anden indfaldsvinkel for miljø og natur er planterne. Finnbogi er i færd med at anlægge Færøernes første Rhodondendronlund. Han har allerede plantet 100 forskellige Rhodondendron planter, og ambitionerne er at nå op på ti gange så mange. Rhodondendron buskene kombineres med lyng, der også er velegnet til færøske vejrforhold. Inspirationen har Finnbogi fra lignende parker i nærheden af Edinbourgh i Skotland og i Bergen.

Forureningen

Hvert år ender 4 ton bly ude i den færøske natur. Hare- og fuglejagt er en populær hobby blandt færøske herrer, og skuddene affyres med patroner med blyhagl, hvilket er forbudt i alle andre nordiske lande. Men på Færøerne er et påbud om at benytte anden, mindre forurenende ammunition til hare- og fuglejagten endnu ikke blevet indført.
– Man bør i det mindste forbyde brugen af blyhagl, og skifte dem ud med stålhagl. For blyet er meget forurenende. Desværre tager politikerne alt for sjældent initiativer, hverken på dette eller andre, lignende områder, siger Finnbogi.

Systematiseringen

- Der var nok mange, der har opfattet mig som noget af en særling, især da jeg startede. Men nu oplever jeg kun positiv interesse, omend jeg kunne ønske mig noget mere handling fra myndighedernes side, siger Finnbogi.
Nu vil han gerne i gang med at formulere miljøindsatsen i Vestmanna og få den nedfældet på papir, så den kan præsenteres på en mere systematisk måde, både på kommunens hjemmeside og i en brochure. Dette ville være til stor gavn for de mange interesserede og for den voksende gruppe mennesker, der ønsker at arbejde med miljørigtige løsninger.


Vestmanna kommune har hjemmesiden www.vestmanna.fo, hvor man også kan læse mere om Vestmannas lokale Agenda-forening. Teksten er på færøsk.