Prisbelønt lærer på nett tror på samspill og deling

- Min jobb er å legge til rette for godt samspill mellom studentene og meg. Jeg må bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente, det vil si at de er synlige.

 
Petter Andreas Kongsgården bruker digitale verktøy i sin lærerjobb. Det gir muligheter til samspill, samarbeid, deling – og fleksibilitet, sier han. Petter Andreas Kongsgården bruker digitale verktøy i sin lærerjobb. Det gir muligheter til samspill, samarbeid, deling – og fleksibilitet, sier han.

Dette sier Petter Andreas Kongsgården, som er kåret til Årets nettlærer 2016 i Norge. Han underviser på nettbasert studieprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), der han har ansvar for pedagogikk.

Samspill mellom lærer og elev synes opplagt, enten det gjelder barn, unge studenter eller voksne. Så er det ikke så opplagt likevel. Det krever innsats. For lærer på nett krever det en annen innsats enn i klasserommet eller kursrommet. Heldigvis har læreren anno 2016 tilgang på mange digitale verktøy som kan legge til rette for og styrke samspillet og samarbeidet.

Utfordrer og overrasker
I begrunnelsen for Årets nettlærer-prisen legges det vekt på Petters innovative bruk av teknologi som stimulerer til dybdelæring. Han har en systematisk oppfølging av studentene med hjelp av digitale verktøy. Dette bidrar til godt samarbeid studenter imellom, og mellom student og lærer. Han følger det gode pedagogiske prinsippet om å variere. Han utfordrer seg selv som underviser, og han utfordrer og overrasker studentene på stadig nye måter. Dette gir gode resultater. Dessuten, og det er viktig i en tid med store digitaliseringsutfordringer for høyere utdanning, Petter deler sine erfaringer med andre, gjennom foredrag og publikasjoner.

Det er bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN) som deler ut prisen. Valget falt på nettopp Petter Andreas Kongsgården fordi han prøver ut digitale verktøy, vinner erfaringer, går videre og formidler sine erfaringer. Miljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og i særdeleshet miljøet ved tidligere Høgskolen i Telemark, viser seg å være et sted hvor utprøving og bruk av digitale verktøy stimuleres og støttes sterkt av ledelse og kollegaer. Ildsjelene som lenge har ivret for mer bruk av digitale verktøy, får støtte fra ledelsen, og det er ikke bare ildsjelene som drar det digitale lasset. Hele institusjonen skal med, med ledelsen i førersetet.

Teknologirike miljøer som lokomotiv
Petter har hovedfag i pedagogikk og er nå i gang med sitt doktorgradsstudium. Han har bred erfaring fra undervisning og ledelse i ungdomsskole og videregående skole. Dessuten har han også vært forsker og direktør ved Telemarksforsking-Notodden. Forskningsprosjektene hans knyttet til doktorgradsarbeidet har dreid seg om bruk av teknologi i undervisning, læring og vurdering for læring både i grunnskole og videregående opplæring. Temaet for doktorgraden hans er «Hvordan vurdering for læring i teknologirike læringsmiljøer kan bidra til endring av vurderingspraksiser og øke elevers medvirkning i egen læringsprosess.» Resultater fra forskningen hans kan gi viktige svar på om teknologirike læringsmiljøer kan bli lokomotiv for pedagogisk nytenkning.


På spørsmål om hva som er nettunderviserens viktigste oppgaver eller roller, har Petter klare svar.
- Jeg tenker på følgende to oppgaver: Det ene er å legge til rette for et godt samspill mellom studentene og mellom studentene og meg. Det andre er å bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente. Det vil si at de er synlige, og hvor jeg legger opp til «vurdering for læring» med feedback både som «medstudent-vurdering» og lærervurdering.

Synlige og fleksible læringsprosesser
- Hva anser du som den største gevinsten med å bruke digitale verktøy i undervisningen?
- Det er muligheten til samspill, samarbeid og deling, uavhengig av tid og sted, at man kan jobbe både synkront og asynkront, og at studentene på den måten blir gode «læringsressurser» for hverandre.

Jeg kan veilede studentene når de er midt oppe i læringsprosessen, for eksempel når de jobber med en oppgave eller problemstilling, uavhengig av tid og sted. Teknologien skaper disse mulighetene, uavhengig av om det er nettstudenter eller campusstudenter. Det gjør læringsprosessene fleksible. Dette kunne jeg ikke gjort uten teknologi.

Digital didaktikk
-
Hva tror du om utviklingen av nettbaserte utdanningstilbud i framtida?

- Uavhengig av teknologi - fordi den endrer og utvikler seg raskere enn vi liker å tenke på - så er utfordringen for oss som jobber med utdanning å skape en didaktikk som integrerer teknologi og didaktikk – en digital didaktikk. Teknologi bidrar ikke til læring i seg selv, like lite som kalkulatoren gjør det, eller for den saken skyld blyanten gjør det. Det er bare verktøy. Skal vi som jobber med utdanning «overleve» som utdannere, må vi skape troverdighet for at våre institusjoner er viktige institusjoner for læring. Da tenker jeg at vi må skape en digital didaktikk som tar opp i seg mulighetene for samspill, samarbeid, deling og transparens.