Rakas lukija

 

Rakas lukija

Pohjoismaiden ministerineuvoston tänä vuonna julkaistussa demokratiaraportissa “Demokrati i Norden” todetaan, että Pohjoismaiden yhteiskuntia luonnehtii yhtäältä kasvava yksilökeskeisyys, toisaalta lisääntyvä kansainvälistyminen. Miten tämä vaikuttaa Pohjolan kansalaisten poliittiseen ja yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen? Onko demokraattisessa osallistumisessa nähtävissä muutoksia tai yhteiskunnallisia eroja? Onko mahdollista havaita eroja demokraattisessa osallistumisessa esimerkiksi vanhojen ja nuorten, miesten ja naisten, työllisten ja työttömien tai eri etnisten ryhmien välillä?

Raportissa nostetaan esiin useita keskustelua vaativia aiheita. Siinä tähdennetään jatkuvan valvonnan tarpeellisuutta demokratian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Pohjolassa ja ehdotetaan demokratiatyöryhmän perustamista Pohjoismaiden ministerineuvostoon tätä tarkoitusta varten. Koulutusjärjestelmän osalta raportti suosittelee demokratiaan liittyvän tietopohjan vahvistamista, jotta kansalaiset tulisivat tietoisemmiksi oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Tässä DialogWebin numerossa tarkastellaan erilaisia hankkeita. Tarkastelussa ovat esimerkiksi tuleville Pohjoismaiden kansalaisille suunnatut kotoutumis- ja kielikurssit ja Euroopan komission Plan D -toimintasuunnitelma, joka pyrkii läpinäkyvyyteen ja byrokraattisten esteiden vähentämiseen EU-hallinnosta.

Aikuiskasvatusjärjestöt, joilla on pitkä kokemus aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä, joutuvat kohtaamaan uusia haasteita. ”Demokratia on elinikäinen projekti”, kuten Björn Wallén toteaa artikkelissaan, ja kansalaisten on saatava tuntea osallistuvansa päätöksentekoprosessiin. Kasvattajilla on keskeinen osa aktiivisen kansalaisuuden oppimisprosessissa. Oppimistapojen pitäisi helpottaa oppimista; niiden tulisi olla integroivia ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Dialogi on ensiarvoisen tärkeää!

Antra Carlsen, pääkoordinaattori, NVL