Rapport om pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

En ny norsk rapport utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) undersøker tematikkene digital teknologi som pedagogisk verktøy og infrastruktur, og pedagogisk bruk av teknologi ved norske universitets- og høyskoler.

 
 Rapport 2022:1, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning. Rapport 2022:1, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning.

Bruk av digital teknologi i norsk høyere utdanning får stadig større oppmerksomhet. Det økende fokuset kommer både som en følge av den pågående koronapandemien, men også som en del av den generelle samfunnsutviklingen hvor digitalisering har vært sentralt gjennom de to siste tiårene. På oppdrag fra Unit, i samarbeid med NOKUT og Diku som nå er en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har NIFU undersøkt den pedagogiske bruken av digital teknologi i høyere utdanning i Norge.

Et generelt funn fra rapporten er at teknologi i seg selv ikke gjør undervisningen pedagogisk, men at det kan brukes på en måte som gir pedagogisk merverdi. For å gjøre bruken av digitale teknologier pedagogisk må hensikten være å støtte studentens læringsprosess.

Det fremheves videre at det har vært en generell tendens til å fokusere på nødvendighetene av å lære opp de vitenskapelige ansatte i pedagogisk bruk av teknologi, mens studentenes digitale kompetanse har blitt overvurdert og tatt for gitt. Opplæring av studenter i verktøy som skal brukes kan dermed potensielt være en god måte å sikre økt pedagogisk utbytte av digital teknologi på.

Tre gevinster bruk digital teknologi i høyere utdanning kan gi:

 

Det kommer frem i rapporten at digital teknologi kan bidra til:

  1. Mer studentaktiviserende undervisningsformer.
  2. Pedagogisk utvikling, særlig i praksisnære fag.
  3. Økt tilgjengelighet i høyere utdanning.

Det er imidlertid ikke gitt at disse gevinstene blir realisert. For å best utnytte dette potensialet er det viktig at bruken av digital teknologi er en integrert del av et helhetlig lærings- og undervisningsdesign, og at undervisere og studenter har både forståelse for og kompetanse innen bruk av digitale verktøy i et pedagogisk øyemed. Teknologi, pedagogikk og fagkunnskap må implementeres og vurderes i lys av hverandre.

Les hele rapporten her

Se nettmøte med lansering av NIFU-rapporten her