Rapport viser at halvparten av befolkningen trenger styrket datakunnskap i jobben sin

 

Kollegaene Line og Irene har fått bedret sine kunnskaper gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som forvalter dette programmet delte i fjor ut i overkant av 90 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data i norske virksomheter.

Les mer på Ranablad.no