Realkompetanse blir vurdert

 

Kompetansereformen i Norge har hatt som målsetting å gi den enkelte voksne bedre muligheter for opplæring og kompetanseheving. Reformen er basert på samfunnets, arbeidslivets og individets behov for kompetanse. Hensikten har vært at den skal være tilgjengelig for alle voksne. Den skal også bygge på en bred kunnskapsforståelse og ha et langsiktig perspektiv.
Kompetansereformen var resultatet av et historisk lønnsoppgjør våren 1999 hvor staten og partene i arbeidslivet ble enige om en langsiktig satsing på voksnes læring. Et av de store prosjektene i denne satsingen dreide seg om realkompetanse. Hvordan skal man kartlegge og anerkjenne det folk faktisk kan?
Vox er Norges nasjonale senter for læring i arbeidslivet og en etat under Kunnskapsdepartementet. De fikk ansvaret for å gjennomføre dette prosjektet.
Realkompetanse er per definisjon all kunnskap og alle ferdigheter den enkelte har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annet vis. Eller kort og godt: Summen av alt du kan!

Realkompetansevurdering

Den uformelle kompetansen er alt det som det ikke finnes papirer på. Dette gjør at den kan den være vanskelig å beskrive og dokumentere. I mange tilfeller utgjør den uformelle kompetansen en større del enn den formelle. Det er viktig å få bevissthet rundt dette. Den uformelle kompetansen, også ofte kalt ”taus kunnskap” må på en eller annen måte kartlegges for å målsette en persons totale kompetanse. Et av de gode og varige resultater Realkompetanseprosjektet har gitt, er en lov som gir alle voksne i Norge rett på en realkompetansevurdering i sin egen hjemkommune. De som har gjort dette får anerkjent sin kompetanse. Slik får de lettere tilgang til større deler av arbeidslivet. De får også kompensert for dette i form av individuell oppfølging og eventuell avkorting av videre studieløp. Utdanningen kan derfor gjøres unna på kortere tid. Universiteter og høgskoler kan også ta inn studenter uten formell studiekompetanse på bakgrunn av relevant realkompetanse.

Konkurransefortrinn

Det er også igangsatt ordninger for dokumentasjon av realkompetanse i arbeidslivet. For næringslivet kan kartlegging og dokumentasjon av de ansattes realkompetanse gi konkurransefortrinn. Om de ansatte får anerkjent sin kompetanse, vil bedriften fremstå som en bedrift med kunnskaper og kompetanse på felt som man tidligere ikke kunne dokumentere. Prosjektet er viet stor oppmerksomhet på det internasjonale plan.