Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

 

Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia. Regeringen aviserar därför en rad nya åtgärder för att ge alla nyanlända tak över huvudet, skolgång för barnen och en ordnad situation för de ensamkommande barn och ungdomarna som har anlänt eller inom kort anländer till Sverige.

Regeringens förslag innebär höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn, rekrytering av fler lärare genom ökade resurser för utbildning av lärare i ämnet svenska som andraspråk. Regeringen vill också höja lönerna för lärare som arbetar i skolor med svåra förutsättningar samt låta skolor i utsatta områden få mer statligt stöd. Regeringen vill också se ett stärkt statligt ansvar och ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever. Länsstyrelserna ges i uppdrag att skyndsamt inventera alla lokaler som kan användas för tillfälliga boenden. Migrationsverket får till uppgift att vid behov uppföra nya tillfälliga asylboenden i form av tält.

Läs mer

Regeringskanseliet_logo_Sverige.png