Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) som sköter den centrala antagningen menar att det har   funnits ett stort behov av att uppdatera och förenkla tillträdesreglerna till högskolan. UHR samordnar för närvarande en försöksverksamhet för lämplighetsprövning till lärarutbildningar som ska redovisas till regeringen i början av maj. Ett av förslagen i propositionen handlar just om möjligheten att ha särskilda krav för utbildningar med särskild behörighet, till exempel för blivande lärare.

 

Nya regler för urval

I situationer då ett urval behöver göras föreslår regeringen att urvalsgrunderna fortfarande ska vara betyg, resultat från högskoleprovet och av högskolan bestämda urvalsgrunder. Huvudregeln vid urval ska vara att minst en tredjedel av platserna fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet. Högst en tredjedel ska fördelas på grundval av urvalsgrunder som har bestämts av högskolan själv.

Läs mer; http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/201718204/