Regeringen och validering - Rapporter och länkar

 

Regeringen och validering

I Departementsskrivelsen "Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande" (Ds 2003:23) lämnades bl.a. ett förslag att en särskild delegation knuten till Nationellt Centrum för Flexibelt lärande borde skapas och arbeta under en fyraårsperiod för att främja utvecklingen av legitimitet, kvalitet och metoder. Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/108/a/2760

 

 

Valideringsdelegationens slutrapport - mot en nationell struktur

 

Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten beskriver Valideringsdelegationens uppdrag, genomförda insatser, de parter och aktörer delegationen samverkat med samt de förslag Valideringsdelegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom validering. Myndigheten Valideringsdelegationen hade ett tidbegränsat uppdrag under åren 2004 till 2007.

 

 
Foto: Norden.org
Foto: Norden.org