Regeringen satsar på folkbildning

 

Regeringen aviserar en satsning på utbildningsplatser inom folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Målgruppen ska erbjudas en tre månader lång utbildning som kan innehålla kurser av orienterade, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Omfattningen föreslås bli 1 000 utbildningsplatser motsvarande 51 miljoner kronor.
Genom sina insatser erbjuder folkhögskolor och studieförbund många vuxna en chans till höjd utbildnings- och bildningsnivå, personlig utveckling, en meningsfull fritid och ett ökat engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen visar också att det inom folkbildningen sker ett aktivt arbete med att utveckla verksamheten och nå ut till nya grupper.

Länkar:
Folkbildningsanslaget (pdf) sidan 167
Komplett budgetproposition 2010
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webbplats www.folkbildning.se