Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

 

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas. Med kvalifikationer avser regeringen till exempel examina, certifikat och diplom. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt. Det ska alltså bli enklare för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare i olika länder att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger, vilket kan underlätta för enskilda att få arbete eller att studera i andra europeiska länder som också har nationella referensramar. Den nationella referensramen beskriver kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. I ett första steg inplaceras utbildningar  inom det offentliga utbildningssystemet bland annat gymnasieskola och högskola. I ett andra steg kan också andra utbildningsanordnare inom exempelvis fackförbund, näringsliv och idrottsorganisationer ansöka om att få en nivåplacering i referensramen. Ansökan ska prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Läs mer