Regeringens proposition ”Åtgärder för jobb och omställning”

 
Nu har regeringen lagt fram sin proposition i vilken bl.a. föreslås en ökad satsning sker på vuxenutbildning.
1. Yrkeshögskolan inklusive kvalificerad yrkesutbildning omfattar ca 1 000 extra platser år 2009, 2 000 år 2010 och 1 000 år 2011.
2. Det riktade statsbidraget för yrkesvux (gymnasial vuxenutbildning) förstärks. Antalet studieplatser inom yrkesvux ökas med ca 3 200 platser 2009, beräknas öka med ca 3 900 platser 2010 och ca 1 600 platser 2011. Detta sker utöver den redan (i budgetpropositionen) föreslagna utökningen.
För att stimulera arbetslösa som är över 25 år att söka en yrkesinriktad utbildning inom kommunal gymnasial vuxenutbildning ges dessa tillfälligt en utökad möjlighet att få studiemedel med den högre bidragsnivån under 2009 och 2010. Det högre bidraget motsvarar 80 procent av studiemedlets totalbelopp.
www.regeringen.se/content/1/c6/11/90/25/98794355.pdf