Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen.

 

Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen. Därför ändras skollagen från den 1 juli 2023 så att både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov framöver ska vägas in i samband med beslut om vilka gymnasiala utbildningar som ska erbjudas av kommunala, regionala och enskilda huvudmän. Denna förändring ska tillämpas på utbildning som påbörjas 2025. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

De regionala planeringsunderlagen ska rikta sig till kommuner, regioner och enskilda huvudmän som behöver fatta beslut om utbildningsutbud. I planeringsunderlagen ska Skolverket lämna en bedömning av i vilken grad utbildningsutbudet behöver justeras för att anpassas till rådande brist eller överskott på arbetskraft.

Margaretha Allen är en av medarbetarna på Skolverket som arbetar med att ta fram planeringsunderlagen. Hon säger;

”Förändringarna i skollagen kommer att innebära att elever får tillgång till ett bredare utbud som bättre matchar behoven på arbetsmarknaden. Kravet på att sluta samverkansavtal mellan minst tre kommuner kan leda till en större likvärdighet för eleverna när det gäller tillgång till gymnasial utbildning.”

De första planeringsunderlagen ska finnas tillgängliga senast under hösten 2023.

Läs mera om Skolverkets förslag till planeringsunderlag här