Resultatfinansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

 
Beredningen utgick i enlighet med det fastställda uppdraget ifrån att betona betydelsen av examina som grund för finansiering.
Beredningsgruppen föreslår att resultatfinansiering inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen införs år 2010. Resultatfinansieringens andel föreslås vara 5 procent av det totala statsanslaget till tilläggsutbildning och omkring 10 miljoner euro av statsandelsbeloppet. Resultatfinansiering förutsätter avläggande av examen i sin helhet. Finansieringen betalas till den instans som stått för den examensinriktade utbildningen. Införande av resultatfinansiering föranleder ändringar i lagen och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/
Ammatillisen_lisakoulutuksen_tulosrahoitus.html?lang=sv