Rett og plikt til å lare norsk

 

Rett og plikt til å lære norsk

Innvandrere som får oppholdstillatelse for første gang etter september 2005, omfattes av nye regler for norskopplæring

Innvandrere med oppholdstillatelse etter 01.09.05, og som ønsker å søke om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap, må gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

50 av timene skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår.

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter bosetting eller etter at krav om opplæring er framsatt. De 300 timene må tas ut innen tre år.

Det er mulig å få fritak fra plikten til opplæring ved å dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper.

Behov for mer opplæring
Deltakere som har behov for ytterligere opplæring, kan søke om inntil 2 700 timer i tillegg til de første 300. Kommunene har plikt til å tilby ytterligere opplæring. Deltakerne har fem år på å ta ut disse timene.

Overgangsordning
Deltakere som har fått oppholdstillatelse før 1. september 2005 følger norskopplæring etter gammel ordning. Dette er en overgangsordning som varer i fem år, fram til 1. september 2010.

Hvem omfattes av rett og plikt?
Følgende grupper har både rett og plikt og får gratis opplæring:

• Personer med asylstatus, herunder overføringsflyktninger
• Personer med opphold på humanitært grunnlag
• Personer med kollektiv beskyttelse
• Familiegjenforente med disse gruppene
• Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere

Personer med plikt, men uten rett
Enkelte grupper har plikt til å ta 300 timer norsk og samfunnskunnskap hvis de ønsker å søke om bosettingstillatelse og statsborgerskap:

• Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
• Familiegjenforente med disse

Grupper uten rett og plikt til gratis opplæring
• Studenter
• Au pairer
• Nordiske borgere
• Personer med opphold etter EØS/EFTA-regelverket

Kilde: www.vox.no