Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

 

Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs. Granskningen ska i sin helhet vara klar 2016 men redan nu finns delar klara.

Huvudsyftet hos yrkeshögskolan är att svara mot arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Utbildningarna är korta och leder till en specifik yrkesroll, samtidigt som antalet utbildningsplatser understiger behovet. Detta borde leda till en hög matchning mellan studenter och arbetsgivare, men Riksrevisionen anser att det finns en förbättringspotential vad gäller matchningsgraden. Möjlighet till förbättring anses även finnas vad gäller överensstämmelsen mellan utbildningarnas inriktning och det arbete som studenterna har efter examen.

Andra motiv till Riksrevisionens granskning är att de underlag som myndigheten grundar sina analyser på inte är tillräckligt anpassade för yrkeshögskolan och att indelningen av yrken är alltför grov, något som riskerar leda till att underlagen som besluten vilar på inte håller tillräckligt hög kvalitet. 

Riksrevisionen nämner även att ett problem finns i att tillstånd för att bevilja en utbildning bara ges för två utbildningsomgångar i taget, vilket de varken anser är resurseffektivt för myndigheten, anordnarna eller arbetslivet. 

Läs mer