Riksrevisjonen oppmuntrer til styrking av voksenopplæringen

 


På oppdrag fra Utdannings- og kulturdepartementet på Island har instituttet Capasent utført en utredning av det islandske systemet for videreutdanning. Formålet med utredningen var å vurdere utviklingen av systemet, systemets effektivitet, innflytelse, utnyttelse av økonomiske midler, resultater m.m.

Ifølge Riksrevisjonens rapport til Alltinget tyder resultatene i Capasent‘s utredning at de mål som er definert i lov om videreutdanning er i all hovedsak oppnådd. Capasents utredning peker på at resultatene er en forskjellige i oppnåelse for de åtte målene som er definert i lovteksten.

Utredningen konstaterer at offentlige midler til videreutdanning vært benyttet på en god måte. En brukerundersøkelse som Capasent gjennomførte blant brukerne av videreutdanningen viser at utdanningen har hatt en positiv effekt på deres livssituasjon.

Sett under ett har utviklingen av utdanningstilbud for voksne med kort utdanning vært vellykket. I tråd med konklusjonene i utredningen oppfordrer Riksrevisjonen departementet til å fortsette med arbeidet å utvikle og styrke systemet for videreutdanning på Island.

 

Riksrevisjonens rapport er her >>> (på islandsk)

Capasents utredning er her >>> (på islandsk)