Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Under 2018 har de tio studieförbunden i Sverige fått statsbidrag för att bedriva uppsökande verksamhet för att inkludera de kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. I en rapport ger nu studieförbunden sin syn på arbetet under den första delen av året. 

Studieförbunden menar att de är väl rustade för att klara uppgiften. De har verksamhet i stora delar av landet och det finns ett omfattande nätverk och kontakter med det övriga civila samhället och det lokala föreningslivet.

Studieförbunden har också en lång erfarenhet av att arbeta uppsökande. Studieförbunden låter en del kvinnor som deltagit i insatserna själva senare bli ledare, mentorer och förebilder för de kvinnor som nyligen kommit. Insatserna syftar till att bryta isolering och utanförskap och bli den första länken i en kedja till vidare studier och arbete via kontakter med andra aktörer som kommuner och arbetsförmedlingen.

Studieförbunden räknar med att nå ut till cirka 5000 kvinnor under 2018 men menar att behovet är betydligt större. 

Läs mer her