Samisk virtualskola är populär

 

Eftersom det handlar om en vidsträckt region med en utspridd befolkningsgrupp har centret sedan 2007 erbjudit distansundervisning för att nå så många som möjligt. Det är speciellt språkundervisning som den så kallade virtuella skolan inom centret satsar på. Eeva-Liisa Rasmus, som är projektledare för den virtuella undervisningen, berättar att distansundervisningen har blivit en succé.
– Det är främst vuxenstuderande som deltar i språkundervisningen och de kan erlägga allmän språkexamen på tre olika nivåer. Enligt den feedback vi fått tycker eleverna att de lär sig bättre på distans än i närundervisning.
Tack vare distansundervisningssystemet Learnlinc och inlärningsplattformen Moodle kan undervisningen också ske i realtid, där elever och lärare kan ”träffas” på nätet i större och mindre diskussionsgrupper. De här träffarna ordnas regelbundet på kvällstid. Eeva-Liisa Rasmus berättar att det är helt avgörande att man har en datastödperson för att den virtuella undervisningen ska fungera smärtfritt.
– Både lärare och elever behöver stöd och i början av en kurs behövs det mycket av den sorten, men när man väl kommit igång klarar man sig på egen hand.
Datastödpersonen är också den som håller sig ajour med den senaste utvecklingen inom tekniken, och ibland måste man bromsa utvecklingen lite grann för att se till att eleverna först lär sig grunderna innan man introducerar något nytt i programväg.

Små grupper

Även om tekniken gör grupper på upp till 40 elever möjliga, är storleken av didaktiska skäl begränsad till 15 personer.
– Läraren måste ha tid att ”besöka” alla grupper på nätet.
En plats på den virtuella skolbänken är mycket eftertraktad och de som söker till utbildningen kommer från hela Finland och man har också studerande utomlands.
– Det är inte bara samernas egen grej utan bland annat personer som är statligt anställda, till exempel inom gränsbevakningen, polisen eller Forststyrelsen, måste enligt lagen kunna betjäna samerna på deras eget språk.
Eeva-Liisa Rasmus påpekar att undervisningen i samiska är i högsta grad en politisk fråga. Enligt lagen har också alla samiska barn rätt att lära sig samiska oberoende av boningsort.
– Ungefär sjuttio procent av alla samiska barn bor utanför sameområdet och de har rätt att få undervisning i samiska om de så vill. Även om det fanns pengar för undervisningen i kommunerna finns det inte tillräckligt med lärare. Därför är det väldigt viktigt att vi satsar på distansundervisning. Kontakten till de unga är avgörande då det gäller att föra vårt språk och vår kultur vidare.


Samerna i Norden och Finland

Samerna är det enda ursprungsfolket i Norden och därmed Europas nordligaste.
Sameland sträcker sig över hela Nordkalotten och inbegriper delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Området har en befolkning på totalt 2,3 miljoner invånare, och av dem är ca 70 000 samer.
I alla nordiska länder har samerna ett eget representativt organ, sametinget.
Ungefär hälften av samerna talar något samiskt språk. De samiska språken är besläktade med finskan. Det finns många olika språk och de som talar olika samiska språk förstår inte alltid nödvändigtvis varandra.

I Finland stiftades år 1992 en lag som är ämnad att trygga samernas språkliga rättigheter. I praktiken finns det få offentliga tjänster att tillgå på samiska, men samerna har rätt att använda översättnings- och tolkhjälp i officiella ärenden på sin hemort.

Källa:
http://oppiminen.yle.fi/saamelaisuus

Mera information:
http://www.sogsakk.fi/
http://citysamit.net/citysaamelaiset.html