Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

 

Utredningen redogör för hur samordningen organiseras konkret och också för olika former av informellt samarbete mellan sektorerna. Nätverket bidrar till implementeringen av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att förmedla kunskaper om samordningen av vägledningen som en viktig led i livslångt lärande.  Rapporten beskrivs kortfattat samordningen av vägledningen och sätter fokus på de vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och bidrar till att skapa meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv. 

DOWNLOAD RAPPORTEN HER. 

Rapporten finns också på finska.