Sesjon 1A: Praksis - teori

 

 

1 Praksis – teori

Forskningssamarbeid skjer i voksende grad over landegrenser og det finnes potensiale i Norden for å forbedre bruk og implementering av nordiske analyser og forskningsprosjekter i alle sektorer innenfor voksnes læring. Det er tradisjon for gode personlige og organisatoriske kontakter mellom nordiske forskere og forskningsmiljøer. Workshopen skal streve etter å finne frem til relevante metoder for formidling og omsetting av forskningsresultater til praksis.

Sesjonsrapport:

Sesjon 1A – Praksis – teori 
Moderator: Ellen Stavlund
Innleder: Tove Holm og Kirsten Paabye 
Rapportör: Guðfinna Harðardóttir 

 Session report English 1A (20,2 KB)

Rapport fra workshopen:

Ellen Stavlund åpnet workshopen og ønsket deltakerne velkomne. NVL har siden 2006 hatt utdanning for bærekraftig utvikling på dagsorden og det har resultert i utviklingen av en nordisk, tverrfaglig videreutdanning som vil bli testet i en pilot som starter i september 2014. Filosofien bak modellen er at kunnskap om samt bevisstheten om vellykket eksempler vil åpne opp for mulighetene som ligger i bærekraftig levemåte. I piloten legges særlig vekt på læring på høyt kunnskapsnivå til kombinert med praktiske tiltak. Målet er å bygge broer mellom formell utdanning, lokale myndigheter og frivillige organisasjoner; hjelpe både formelle og uformelle arenaer til å lære av inspirerende lokale eksempler. Målgruppen er pedagoger som er engasjert i bærekraftig utvikling og voksnes læring. Et fullført kurs skal gi 15 studie poeng.

Tove Holm talte om hvor viktig det er å sikre kvaliteten av innholdet av undervisningen og Kirsten Paaby ga innsyn I strukturen av piloten.  Nærmer informasjon finnes her.

Deltakerne diskuterte om definisjonen av voksenopplæring for bærekraft ikke var den samme i alle de nordiske land, som kan gjøre det litt vanskelig å komme til en gjensidig forståelse om hvor vekten skal legges. Men det pågår diskusjon i alle nordiske land om hvordan bærekraften i utdanning kan forbedres og Idebanken i Norge har kartlagt fremgangsmåter og suksesshistorier om hvordan dette er implementert i utdanning. Nasjonal kvalitetssikring krav til voksenopplæring skiller mellom land i Norden og det ser ut til at Sverige er det eneste landet hvor det obligatorisk for universitetene å ha utdanning for bærekraftig utvikling i læreplaner. Folk lurte på hvorfor dette ble ikke gjort obligatorisk i andre Nordiske land.

Deltakerne ble enige om at det er behov for sterkere felles bevissthet om viktigheten av bærekraft i Norden og en studiesirkel i Finland kalt Simple living ble nevnt som eksempel, der samles folk for å utforske muligheter for å leve i bedre harmoni med miljøet uten å redusere livskvaliteten.

Nøkkelpunkter fra workshoppen:

  • Bærekraftig utvikling må implementeres i alle prosesser i organisasjonene på samme sett som kvalitetsstyring er blitt integrert og er ikke et spesielt tema, folk er klar over behovet for kvalitetssikring og bør også være klar over behovet for bærekraftig utvikling.  
  • Gjennom praksis og praktisk arbeid er det mulig å endre holdninger og tenkemåter. Folk trenger å endre holdninger og vaner: et spørsmål hvorfor alle disse små plastflaskene her i Harpa?

 

Vuxenbildning för hållbar utveckling

Som exempel presenteras ett pilotprojekt som finansierat av Nordiska ministerrådet – i vuxenbildning för hållbar utveckling

Sedan 2006 har det Nordiska nätverket för Vuxnas Lärande (NVL) haft bildning för hållbar utveckling på sin agenda. En nordisk tvärsektoriell grupp har diskuterat vilken typ av strategi som är nödvändig för att få förändringar i tankemönster och beteenden. Resultatet är utvecklingen av en nordisk, sektorsövergripande fortbildning, som kommer att testas i form av ett pilotprojekt som finansieras av Nordiska Ministerrådet, som ett av många projekt i programmet “Green Growth the Nordic Way”.

Kursen betonar lärande inriktat på en hög kunskapsnivå i kombination med praktisk handling. Syftet är att bygga broar mellan formell utbildning, lokala myndigheter och det civila samhället, via formellt och informellt lärande, genom att få inspiration från lokala exempel. Målgruppen är lärare och pedagogiska handledare inom vuxenutbildning och ideella och icke-statliga organisasoner.

Den teoretiska bakgrunden baserar sig på FN:s kompetenser för utbildning för hållbar utveckling, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf,
och Holm, T., 2014. Enabling change in universities: enhancing education for sustainable development with tools for quality assurance. University of Turku

Chair: Ellen Stavlund

Ellen Stavlund pedagog og Master of Art; Media and communication. Assisterende generalsekretær (2002 – 2013) i Voksenopplæringsforbundet som er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Har lang erfaring med voksnes læring som rektor, underviser og kursutvikler. NVL-koordinator for Norge (2005 – 2008) Har arbeidet med kunnskap for bærekraftig utvikling siden 2006 i samarbeid med NVL og stiftelsen Idébanken. Rapportene Kunnskap for bærekraftig utvikling- en oversikt over tilbud til voksne i Norden og Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne er et resultat fra dette arbeidet og er bakgrunnen for utviklingen av en nordisk, tverrsektoriell etterutdanning for voksne som vil bli presentert under konferansen. 

 

Teoretisk innledning: Tove Holm

Tove Holm har 15 års arbetserfarenhet av ledningssystem, både miljö-, kvalitets och integrerade ledningssystem, i första hand i högskolor. Tove arbetar som Miljösamordnare på Yrkeshögskolan Novia där hon är ansvarig för att främja hållbar utveckling inom hela högskolan, i alla verksamheter: utbildning, forskning och utveckling, regional utveckling samt i verksamhetsprinciperna. Hon är även kvalitetskoordinator på enheten för Forskning och utveckling. Hon är aktiv i regionala, nationella och nordiska nätverk som främjar utbildning och forskning för hållbar utveckling. Tove var ansvarig för ESDAN (Education for Sustainable Development in Academia in the Nordic countries) projektet under 2011-2013. Projektet delfinansierades av Nordiska Ministerrådet och elva yrkeshögskolor och universitet från Danmark, Sverige och Finland, som också deltog i projektet. I projektet utvecklades en process med hjälp av vilken utbildning för hållbar utveckling kan inkluderas i läroplaner. Processen går att använda som en del av kvalitetssäkringsarbetet.  Tove har en magistersexamen i biologi och hon kommer att doktorera år 2014. Hennes doktorsavhandling handlar om att möjliggöra förändring i högskolor och universitet, att främja utbildning för hållbar utveckling med verktyg för kvalitetssäkring. Yrkeshögskolan Novia ansvarar för att den kommande pilotkursen för vuxenutbildning för hållbar utveckling uppfyller kvalitetssäkringskraven.

Presentasjon 1: Ellen Stavlund/Kirsten Paaby/Tove Holm 

Kirsten Paaby - pedagog og Master i Nordisk språk og litteratur, dramaturgi. Etterutdanning i Nettverksintervensjon og forebyggende arbeid. Har lang erfaring med utviklingsarbeid innen demokratiske dialoger og tverrfaglig samarbeid. Seniorrådgiver (2001 - ) i stiftelsen Idébanken  som i over 20 år vært en aktiv støttespiller for miljømyndigheter lokalt og nasjonalt i arbeidet med det kompleks av utfordringer som en bærekraftig utvikling innebærer. Vi har gjort dette ved å formidle gode Nordiske eksempler på bærekraftig praksis, å ta i bruk og å bygge kompetanse i metoder for demokratisk dialog og å formidle en helhetsforståelse av bærekraftig utvikling. I vid forstand har det meste av Idébankens virksomhet gjennom 20 år handlet om utdanning for bærekraftig utvikling, hele tiden med praktiske eksempler fra virkeligheten som utgangspunkt for læringen.  Siden 2006 har vi samarbeidet med NVL og VOFO og gitt faglige bistand til arbeidet med kunnskap for bærekraftig utvikling. Rapportene Kunnskap for bærekraftig utvikling- en oversikt over tilbud til voksne i Norden og Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne er et resultat fra dette arbeidet og er bakgrunnen for utviklingen av en nordisk, tverrsektoriell etterutdanning for voksne som vil bli presentert under konferansen. 

 

 

Sesjon 1B  -  Sesjon 2A  -  Sesjon 2B  -  Sesjon 3A  -  Sesjon 3B  -  Sesjon 4A  -  Sesjon 4B