Sesjon 1B: Praksis - teori

 

 

 

 

 

1 Praksis – teori

Forskningssamarbeid skjer i voksende grad over landegrenser og det finnes potensiale i Norden for å forbedre bruk og implementering av nordiske analyser og forskningsprosjekter i alle sektorer innenfor voksnes læring. Det er tradisjon for gode personlige og organisatoriske kontakter mellom nordiske forskere og forskningsmiljøer. Workshopen skal streve etter å finne frem til relevante metoder for formidling og omsetting av forskningsresultater til praksis.

 

Sesjonsrapport 1B:

Workshop 1 B: De vuxnas grundläggande färdigheter

Xeni Kristine Dimakos, avdelingsdirektör för Avdelning for Analyse i Vox, höll workshopens teoretiska del som handlade om de centrala resultaten av PIAAC med fokus på Norden och nordiskt samarbete. Hon avslutade sin presentation med en information om hur PIAAC har blivit förmedlat och använt.

Den första presentationen hölls av Annika Turunen, doktorand i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland. Presentationen hade som tema "Medborgarskap på en seniorsnickarkurs".

Den andra presentationen handlade om baskompetanser i arbetslivet. Det var bedriftskonsulent Ingrid Wilhelmsen från Folkeuniversitetet och Cecilie Borgen från företaget Bakers som berättade om det norska BKA-projektet och dess resultat.

Workshopen leddes av Hróbjartur Árnason, biträdande professor vid Islands universitet.

Huvudpunkter ur diskussionen i workshopen

De ungas grundläggande färdigheter väckte mest uppmärksamhet i diskussionen i anslutning till PIAACs resultat. Xeni Kristine Dimakos presenterade en jämförelse mellan PIAAC och resultat av en tidigare internationell undersökning (IALS, 1994-1998). Det visade att de ungas (16-24) grundläggande färdigheter har gått ner allra mest i alla nordiska länderna. Detta upplevdes som oroväckande men samtidigt konstaterades det att dagens ungdomar kan mycket annat än det som mäts i undersökningarna.

Annika Turunens studie om medborgarskap på en snickarkurs har som syfte att lyfta fram på vilket sätt medborgarskap är en del av folkbildningsverksamheten sett ur ett deltagarperspektiv. Hennes studie visar att deltagandet i en kurs av den här typen är holistiskt, dvs. både fysiskt, socialt, mentalt och kognitivt. Kursen innebär en hel del möjligheter att utöva och utveckla sitt medborgarskap t ex genom diskussioner och social samverkan.

I workshopsdiskussionen poängterades vikten av att de vuxna har möjlighet att också delta i kurser som inte är knutna till arbetslivet. Samtidigt efterlystes en bättre synlighet för folkbildningen när det gäller samhällsnytta t ex i form av en bättre hälsa hos den vuxna befolkningen, medborgarskap och demokrati.

I det norska BKA-projektet var inlärningen av grundläggande färdigheter det första steget till det slutgiltiga målet som var att projektets målgrupp skulle avlägga ett fagbrev. I diskussionen lyftes upp en fråga om arbetsgivarnas ansvar för utvecklingen av arbetstagarnas baskunskaper som utgör en grund för all kompetensutveckling. Det konstaterades att arbetsgivarna vanligen inte tar ansvar för utveklingen av färdigheter i läsning och räkning. Däremot tar de oftare ansvar för utvecklingen av digitala kompetenser. Det konstateras vidare att aktivt medborgaskap och demokratiutveckling är anknutna till baskunskaperna både hos invandrade och hos den övriga befolkningen.

Viktiga poäng

Aktivt medborgaskap och demokratiutveckling är anknutna till baskunskaperna både hos invandrade och den övriga befolkningen.

En fråga om vuxnas BK är vilket ansvar arbetsgivarna tar? För arbetstagarnas kompetensutveckling är goda BK grundläggande. Vanligen är det så att arbetsgivarna tar ansvar för digitala kompetenser, men inte för läsning och räknefärdigheter.

Chair: Hróbjartur Árnason

Hróbjartur Árnason (born 1960) is Assistant Professor at the University of Iceland where he leads a Master’s programme in Adult Learning at the School of Education. Hróbjartur finished studied Theology in Iceland before embarking on Hebrew and biblical studies in Jerusalem and Bamberg, Germany. During these studies he actively studied ways to use ICT to support the analysis of ancient texts. He consequently studied Andragogy at the University of Bamberg. Before joining the University of Iceland in 2003 he worked in various areas connected to adult education, for example teacher development in a large technical school. Hróbjartur’s research and teaching revolves around various themes themes connected to Adult Learning, Human resource development, Participation in education, Needs assessment, the Use of ICT to support adult learning and Mindmapping.

Teoretisk innledning: Xeni Kristine Dimakos

Xeni Kristine Dimakos er avdelingsdirektør for Avdeling for Analyse i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Vox er etat under Kunnskapsdepartementet som jobber med voksnes læring. Avdeling for Analyse jobber for å utvikle kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring i Norge ved å innhente og publisere statistikk om voksnes læring, og å utføre egne analyser. Xeni Kristine Dimakos har en doktorgrad i statistikk fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som forsker innenfor statistisk og matematisk modellering, og vært prosjektleder for oppdrag fra mange ulike private og offentlige institusjoner, samt større satsninger finansiert av Forskningsrådet.  

Voksnes ferdigheter i Norden. Om PIAAC og hvordan resultatene kan brukes i praksis

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne. De første resultatene ble presentert i oktober i fjor. I år vil det komme flere publikasjoner fra landene som har deltatt og fra OECD. Til høsten lanseres en egen nordisk database med data fra PIAAC og det er allerede etablert to prosjekter som vil se på dataene i et nordisk perspektiv.

Jeg vil kort presentere de internasjonale resultatene og se nærmere på situasjonen i de nordiske landene. Jeg fokuserer på hovedresultatene og resultater som er relevante for de andre innleggene på workshopen. Til slutt vil jeg diskutere om PIAAC har blitt formidlet på en måte som gjør at ulike brukergrupper får nytte av resultatene.

 

Presentasjon 1: Annika Turunen

Jag är doktorand i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, sedan augusti 2012. Temat för min avhandling är hur man lär sig aktivt medborgarskap i folkbildning. För tillfället håller jag på med mina etnografiska fältstudier, vilket innebär att jag är med som deltagare på två kurser inom folkbildning för att se om och på vilka sätt medborgarskap tar sig uttryck i verksamheten.

Jag har tidigare jobbat tre år för den svenskspråkiga intresse- och samarbetsorganisationen för folkbildningen i Finland - Bildningsalliansen.

Åbo Akademi  är Finlands svenskspråkiga universitet med 5 500 grundstuderande, 950 forskarstuderande och 1 300 anställda. Åbo Akademis huvudcampus finns i Åbo och Vasa. (http://www.abo.fi/public/om_aa

 

Medborgarskap på en seniorsnickarkurs 

Som en del av mitt avhandlingsarbete har jag följt en seniorsnickargrupp bestående av en handledare och elva äldre män och en äldre dam som träffas tre gånger i veckan under tre eller fyra timmar per gång. Denna kurs ordnas vid ett medborgarinstitut. Medborgarinstituten är en organisationsform för kommunal folkbildning och kan jämföras närmast vid det som ordnas vid studieförbunden. Jag är glad över hur lätt det var att få deltagarnas samtycke till att jag skulle göra en studie bland dem. Gruppen är tvåspråkig och många av deltagarna har varit med i många år. Slöjdandet är förstås det viktiga, men man har gott om tid att diskutera det mesta i livet, speciellt under kaffepauserna. Under kursen kan man beskriva min roll som dubbel i och med att jag var med dels som forskare, dels som en kursdeltagare. Jag har inte mycket erfarenhet av att slöjda sedan tidigare, men jag fick mycket hjälp av några villiga deltagare för att komma igång.

Seniorsnickargruppen är en av sammanlagt tre eller fyra grupper inom folkbildning som jag kommer att följa. Syftet är att se om och på vilka sätt medborgarskap är en del av folkbildningsverksamheten sett ur ett deltagarperspektiv. Detta vill jag också diskutera under workshopen med utgångspunkt i mitt case. Vad gör folkbildning eller vuxenutbildning för medborgarskapet idag? Vad vill vi göra? Och gör vi det vi vill göra?

Presentasjon 2:  Ingrid Wilhelmsen og Cecilie Borgen

BKA prosjekt - Basiskompetanse i arbeidslivet 

Bedriften Bakers i Larvik søkte om økonomiske midler til BKA programmet for å gjennomføre et opplæringstiltak i bedriften. Samarbeidspartner - tilbyder av opplæring - i søknaden var Folkeuniversitetet. Oplæringen i grunnleggende ferdigheter var planlagt som første steg på veien til sluttmålet for deltakerne - fagbrev. 

I presentasjonen vil Ingrid Wilhelmsen fra Folkeuniversitetet og Cecilie Borgen fra Bakers fortelle om hvordan de kom fram til målet. 
Prersentasjon av prosjektet på BKAs side på Vox.no er HER


Ingrid Wilhelmsen:
Jeg er ansatt som bedriftskonsulent i Folkeuniversitetet Sør-Øst. 
Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon og tilleggsutdanning i pedagogikk og matematikk.  
Jeg jobber med bedriftsintern opplæring innenfor en rekke ulike bedrifter og bransjer, og er hovedansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av BKA-opplæring i kombinasjon med fagopplæring i bedrifter.

 Det er Folkeuniversitetet som står for selve studieopplegget. Folkeuniversitetet er Norges største studieforbund, organisert med 8 regionale avdelinger. Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål. Voksnes læring i studieforbundene bygger på like muligheter til læring for alle, og på demokratiske læringsformer i et livslangt læringsperspektiv. I 2013 deltok over 180.000 voksne på mer enn 12.000 kurs i regi av Folkeuniversitetet i Norge. Folkeuniversitetet er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning. Folkeuniversitetet Sør-Øst representerer den største, selvstendige regionen innen Folkeuniversitetet i Norge.

 


Cecilie Borgen: 
Jeg har vært ansatt i Bakers som produksjonsmedarbeider siden 1984. Jeg er for tiden hovedtillitsvalgt ved Bakers avdeling i Larvik.
Jeg har i løpet av 2013 deltatt på BKA-kurs samt fagopplæring i industriell matproduksjon i regi av Folkeuniversitetet Sør-Øst - og har tatt fagbrev i industriell matproduksjon.  

 

 

Bakers er et stort bakerikonsern i Norge som består av 12 lokale bakerier og har ca 1000 ansatte. 
Bakers i Larvik har nesten 70 medarbeidere som arbeider på alle nivåer i en bedrift som produserer ferske matvarer. For å styrke kvaliteten ønsket bedriften å satse på opplæring av de ansatte. 
Hos Bakers i Larvik er bedriften klasserommet når de ansatte tar kurs og styrker sine basisferdigheter. Ved å styrke sine grunnleggende ferdigheter legger de grunnlaget for å kunne gjennomføre opplæring som fører frem til fagbrev. 
En av de ansatte, Cicilie Borgen, sier at for bedriften blir de ansatte mer effektive, de arbeider mer selvstendig og gjør mindre feil. De ansatte får økt kompetanse og fagbrev, noe som bidrar til å sikre dem jobb for framtiden.
I opplæringen er det viktig å få til en sømløs overgang fra økte grunnleggende ferdigheter til oppgaver som inngår i arbeidsprosessen. Deler av kurset foregår på arbeidsplassen og er knyttet til de oppgaver deltakerne arbeider med hver dag.