Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

 

 

2 Utdanning – arbeidsliv

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdanningssystemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive samarbeidsformer mellom arbeidsliv og voksnes læring for å fremme individuell mobilitet og bedre stilling i arbeidslivet. Nye samarbeidsformer som forsterker gjensidig nytte behøves. I denne workshopen forsøker vi å finne svar på spørsmålet om hvilke kanaler og metoder finnes for systematisk høring om aktuelle læringsbehov i samfunnet og arbeidslivet, og hvordan voksnes læring kan levere kompetanseutvikling som er relevant for arbeidslivet. Workshopen skal også se på nordiske eksempler om hvordan kompetanser som er utviklet på arbeidsplassen blir vurdert innenfor utdanningssystemet.

Report from session 2B:

Workshop: Education and working life – focus on bridges between validation and career guidance

Challenges and recommendations

Anni Karttunen opened the session with a focus on the question: Why are there two different policy strategies on VPL and LLG? They have very similar aims. There is a need for a new system approach focusing on combining LLG and VPL in an effective way for the common aims. Also saving costs in practice since the two are intertwined motivators for LLL.

The systems of validation and guidance are very fragmented in the Nordic countries, which affects practices and results. It is confusing for the individual. The focus should be on a more holistic and a better defined VPL process with career guidance embedded. Iceland has a model combining both.

Statistics from Iceland show that the individuals want guidance in the process, where they get support throughout the process and assistance in bridging gaps towards the next steps (LLL) following a VPL. It is better to have one counselor guiding the individual through the whole VPL process (a relationship based on trust). In many cases the individual has to seek guidance in several systems during the process and start all over with his/her story with a new guidance person each time.

The guidance counselor is in a way the changing agent towards LLL. A mentor for individuals in LLL – bridging the gap to the next step.

There is a need for educating more counselors and developing the training of validation staff in general – we should focus on a common training with a common language for the concept and context of both VPL and LLL. That will make developments easier.

There is a need for creating networks on the issue for development – where different stakeholders  work together on the issue.

Summary: Fjóla María Lárusdóttir

  Chair: Asta Modig

Asta Modig arbetar på Skolverket (Swedish National Agency for Education), vuxenutbildningsenheten, med uppdrag som syftar till att utveckla den formella vuxenutbildningen t.ex. med validering, individuella studieplaner och yrkesutbildning. Från och med 2009 svensk koordinator för NVL, ett uppdrag som bland annat innebär att hun leder NVL.s nordiska expertnätverket för validering. Asta leder också en arbetsgrupp som belyser validering ur ett folkbildningsperspektiv, dvs. kompetenser som utvecklas inom civila sektorn men som inte innebär direkta yrkeskompetenser eller kompetenser som synliggörs inom formella skolsystem.

Min drivkraft är intresset för att bidra till alla ska få möjlighet att lära nytt, att utvecklas och att växa. I min bakgrund ingår utbildning och arbete som anestesisjuksköterska och en magisterexamen i samhällsvetenskap. Jag har jobbat som vårdlärare, personalutbildare och sedan slutet av 90-talet på Skolverket. Några år jobbade jag på Myndigheten för skolutveckling (Swedish Agency for School Improvement) och har också medverkat i tre statliga utredningar, samtliga med kopplingar till vuxnas lärande, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.  

 

Theoretical/problemetizing opening Anni Karttunen

Anni Karttunen is the Expert for European Educational Policy in EUedu. Over the past three years she has been training more than a 1000 trainers both in Finland and overseas on European educational policies, focusing mainly on qualification frameworks, Life Long Guidance, validation of non-formal and informal learning and quality. The training programme was awarded a European Validation Prize 2013 by EUCEN and the Observal Network.

Anni actively co-operates with Cedefop and the European Commission (e.g. European Inventory on Validation of Non-Formal and Informal Learning 2014. Country Report: Finland; Various workshops in the Cedefop / DGEAC conferences as an invited speaker (e.g. Oslo 2012; Mechelen 2013; Rotterdam 2014) and contributions to various publications either by providing information or commenting them in the role of an expert).

Since 2005 Anni has worked as the Finnish country representative in NVL (Nordic Network for Adult Learning), the expert working group for validation. She has assumed a similar role in a new NVL network for Life Long Guidance and Validation in 2014.

Anni is also strongly involved with regional educational strategy development: she developed a regional Life Long Guidance strategy, development plan and a quality assurance tool by appointment of the Centre of Economic Development, Transport and the Environment and she is currently implementing the regional adult education strategy.

Building bridges between validation and guidance 

In Europe validation of prior learning and lifelong guidance both have their separate strategic approaches. In most policy papers and recommendations on validation, guidance is described as an integral part of the process. In papers on lifelong guidance, validation is often referred to. Both processes have similar aims  –  making an individual’s competences visible and creating learning and career paths for the individual.

Should we aim strategically at a more efficient and integrated approach – build stronger bridges, or should guidance and validation go their separate ways? 

 

Presentasjon 1: Pär Sellberg

Pär Sellberg arbetar på Myndigheten för yrkeshögskolan (Swedish National Agency for Higher Vocational Education), som nationell samordnare för validering. Myndigheten har uppdraget att samordna och stödja en nationell struktur för validering och är nationell samordningspunkt för EQF i Sverige. Myndigheten har ett nära samarbete med branscherna i de frågor som har betydelse för utvecklingen av yrkesvalidering. Pär deltar i NVL’s expertnätverk för validering och ECVET expert team i Sverige, samt Arbetsförmedlingens projekt att synliggöra kompetens i matchningen.

”Att få saker att fungera, konstruera och utveckla, är drivkrafter i mitt arbete. Sadelmakare i grunden och fortfarande hantverkare i själ och hjärta.” Arbetade i 15 år med småföretagande, utbildningsfrågor och gesäll- och mästarbrev. Var operativ projektledare för tre stora EU-projekt som tog fram verktyg för modern lärlingsutbildning och validering, vilket slutligen ledde fram till en egen utbildningsform – lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken.

A holistic approach to validation within sector specific models

A couple of case studies are presented from validation within the construction business model. They are good examples of how career guidance, validation of prior learning, skills development and matching can be integrated in one seamless action for the individual. The validations typically result in both grades within upper secondary adult education and the certification needed for the labour market.

 

Presentasjon 2: Iðunn Kjartansdóttir 

Idunn Kjartansdottir works with guidance and counselling at IDAN’s Vocational Education and Training Centre. She holds a Masters degree in guidance and counselling from the University of Iceland and a Bachelor of Education from Iceland University of Pedagogy.

IDAN’s Centre was formed by the merger of four educational centres from industry and tourism in the spring of 2006. At the end of 2006 the Automotive Trade Education and Training Centre joined the group. The owners of IDAN are: The Federation of Icelandic Industries, Samidn, MATVIS, the Association of Book Makers, FIT, VM, the Automotive Trades Association, the Icelandic Travel Industry Association and the Association of Master Builders. The role of IDAN is primarily to improve the ability of companies and employees in the automobile, construction and metal industries and the printing, food and restaurant industries.

Counseling a key element of Validation in Iceland

Participants of the Validation process in Iceland think counseling is important for them during the Validation as well as afterwards. About 65% of the validated group in 2013 have gone back to school and 93% say that there is a 50/50 chance of them finishing their formal education after the validation. A success story of a participant is told.
 

 

 
Sesjon 1 A  -  Sesjon 1B  -  Sesjon 2A  -  Sesjon 3A  -  Sesjon 3B  -  Sesjon 4A  -  Sesjon 4B