Sesjon 4 - Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:

Steen Høyrup er lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, og leder af forskningsprogrammet "Organisation og Læring" under instituttet. Arbejder internationalt i det europæiske forskernetværk EDI: Employee-driven innovation and workplace learning. Forskningsinteresser er innovation, herunder medarbejderdreven innovation, og arbejdspladslæring.

Presentasjon 1:

Torolv Onarheim

er direktør i arbeidsmarkedsbedriften Beredt as. Han har i tillegg til å jobbe innen skolen hatt ledende stillinger i flere nasjonale og internasjonale bedrifter de siste 20 årene.

Beredt sine kunder er både offentlige og private, og bedriftens oppgave er å hindre utstøting fra - og å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet ved å øke kompetansen til den enkelte.

Presentasjonen handler om den spennende yrkesgruppen taxisjåfører. Dette er en yrkesgruppe som generelt sett har lav utdanning, sjåførene har ofte minoritetsbakgrunn med dertil forskjellig kulturell bakgrunn, og mange av dem har begrensete kunnskaper inne norsk, regning og data. Yrkesgruppen har slitt med lav anseelse i Norge, det har vært en rekke negative medieomtaler de siste årene og i tillegg til en vanskelig rekrutteringssituasjon, har det vært en stor grad av ”turn-over” blant de ansatte. Yrkesgruppen er lønnet på provisjonsbasis og de kan etterhvert søke om egne ”løyver” og dermed bli både selvstendig næringsdrivende og arbeidsgiver med alle de utfordringer dette kan gi.

Beredt vil i denne seksjonen fortelle om hvilke problemstillinger de har møtt og hvordan prosjektet måtte tilrettelegges for å kunne øke basiskompetansen i grunnleggende ferdigheter. Opplæringen er basert på virkelige arbeidsoppgaver for den enkelte med sterk fokus på kulturelle forskjeller. Opplæringen skjer innen Program for Basiskompetanse i Arbeidslivet – BKA.

Mer om Beredt as: www.beredt.no

Se presentation: PDF

Presentasjon 2:

Steen Elsborg

er direktør i konsulentfirmaet LDI – Læringsdrevet Innovation. Han har i 20 år forsket og været konsulent i samspillet mellem individuelle og organisatoriske læreprocesser.
Præsentationen her sætter fokus på, hvordan vi i Norden meningsfuldt kan arbejde med uddannelse i medarbejderdreven innovation for faglærte og ufaglærte arbejdere. Der sættes særligt fokus på uddannelse af første-linje-ledere, der på arbejdspladserne har et dobbeltrolle - de skal såvel have kompetencerne til at indgå i medarbejderdrevne innovationsprocesser og til at lede dem. Hvad sætter det af krav til deres kompetenceudvikling? Og kan det læres? 

Medarbejderdreven innovation – skaber nyt læringsrum i danske arbejdsmarkedsuddannelser

På alle arbejdspladser er der blandt medarbejderne et stort potentiale af viden, kreativitet og idéer, som kan sættes i spil og bidrage kompetenceudviklende til den enkelte og helheden.
Italesættelsen af denne mere eller mindre tavse viden fra praksis og skabelsen af en fælles reflekteret viden giver store muligheder for forbedringer af de teknikker, metoder og produkter, der umiddelbart anvendes. Samtidig indeholder den fælles refleksion af praksisviden et potentiale for nytænkning og forandring, der kan sætte et befriende spørgsmålstegn ved organisationens fundamentale tænkning og dermed bidrage - også radikalt - innovativt.
Får man tilrettelagt den medarbejderdrevne innovationsproces, så den giver mening og er kompetenceudviklende for de involverede medarbejdere, så stiger engagementet og motivationen i det daglige, og på arbejdspladserne vil man opleve, at medarbejderne i langt højere grad tager ejerskab til den videre udvikling. Og lykkes man med at integrere arbejdspladsernes læringsrum og skabe medarbejderdreven innovation som en del af undervisningen i medarbejdernes uddannelser, så vil man samtidig sikre høj grad af transfer af det lærte, da anvendelsen er del af læreprocessen.

Det er derfor oplagt at inddrage denne guldgrube af ”gratis” læring som et aktiv i de nordiske voksenuddannelser. De foreløbige erfaringer viser, at det kan lade sig gøre, men også, at det ikke er let. Der er tale om et paradigmeskifte, og alle aktører skal indstille sig på en ny rolle.

I dette oplæg sætter vi fokus på udfordringerne, som de opleves af alle aktører: deltageren, deltagerens nærmeste leder, underviseren og uddannelsesplanlæggeren. Presentasjonn er eksperimentel forskning gennemført med arbejdsmarkedsuddannelser i Danmark.

 

Till sessionernas översikt

 
Steen Høyrup
Steen Høyrup

 
Torolv Onarheim
Torolv Onarheim
PDF
Presentation:

 
Steen Elsborg
Steen Elsborg