Sesjon 8 - Innovasjon – for samfunn med velferd og bærekraft

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:

Seniorrådgiver Anne Skomedal, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet, Norge

Det norske formandskab lægger vægt på, at nordisk samarbejde om entreprenørskab, innovation og kreativitet ses i en bred sammenhæng med andre temaer, som er vigtige for at dække fremtidens kompetencebehov.

Presentation 1:

Ellen Stavlund

er assisterende generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, www.vofo.no. Ellen er utdannet pedagog og har i tillegg Media og kommunikasjon som fag. Siden 2006 har hun vært engasjert av NVL for å koordinere og formidle kompetanse om bærekraftig utvikling.

Kirsten Paaby

er seniorrådgiver i Stiftelsen Idébanken, Norge (www.idebanken.no), hvor hun har arbeidet siden 2001. Kirsten er utdannet Cand. Mag. i Nordisk språk og litteratur og Dramaturgi og har lang erfaring med bruk av demokratiske prosessverktøy. Siden 2005 har hun hatt FN’s utdanningstiår som et av sine sentrale arbeidsfelt.

FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling – en oppfordring til innovativ pedagagogikk
1. ESD 10 hva er det?
2. Hvordan har NVL arbeidet med det og hvorfor?
3. Et par eksempler på innovativ pedagogikk innen FN tiårets oppfordringer.

”Learning to change our world” – slik ble FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling introdusert (Education for Sustainable Development 2005 – 2014). En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov - og den krever en bedre balanse mellom økologiske, sosiale og økonomiske hensyn.

Målet for tiåret er å styrke handlingskompetansen og å fremme en kunnskapsformidling som setter oss i stand til å tenke nytt ved å utløse bærekraftige handlinger. Målgruppa er utdanningsinstitusjoner og samfunnet som helhet. Folkeopplysningen og voksenopplæring, som vi har en sterk tradisjon på i Norden, har således en viktig rolle i denne nødvendige dannelsesprosessen for hele samfunnet.

NVL har siden 2006 samarbeidet med norske Stiftelsen Idébanken om å fremme folkeopplysningens viktige rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling under overskriften “Folkeopplysningen bærer”. En bærekraftig utvikling er avhengig av formidling av god praksis og nye metoder. For å kunne utvikle og formidle ny kunnskap, er tverrsektorielt samarbeid nødvendig. Folkeopplysningen, universitet og høgskoler og myndigheter sitter til sammen på mye erfaring og kunnskap som gjennom samarbeid kan bidra til nye muligheter og løsninger. Vi vil i vår case vise hvordan noen av disse eksemplene har tatt opp utfordringene fra FN til å tenke nytt og på tvers.

Eksempler: www.nordvux.net/page/882/eksempler.htm
Rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling: PDF 

Se presentation: PDF

Presentation 2:

Eli Moen

er dr. philos. (økonomisk historie) fra UiO der hun i en årrekke har vært tilknyttet Historisk institutt og Institutt for kulturstudier.  Fra høsten 2004 ansatt som forsker 1 ved Handelshøyskolen BI. Siden slutten av 1990-tallet har Eli vært engasjert i komparative sosio-økonomiske studier, særlig av de nordiske land. Blant publikasjoner kan nevnes det norske bidraget i P. H. Kristensen og K. Lilja (eds.), Nordic Capitalisms and Globalization. New Forms of Economic Organization and Welfare Institutions. Oxford University Press (2011).

Velferdssamfunnet og holdbar utvikling

Presentasjonen vil ta utgangspunkt i det forhold at de nordiske landene etter årtusenskiftet tidvis er blitt rangert som verdens mest dynamiske og innovative økonomier. Ettersom den markedsorienterte tenkingen, som ble dominerende fra 1980-årene av, i stor grad avskrev velferdsstaten, framsto den nordiske suksessen som svært overraskende. Nyere forskningen viser imidlertid at den nordiske suksessen ikke skjedde på tross av, men på grunn av en sterk velferd.
Dette vil bli eksemplifisert gjennom å påvise sammenhenger mellom nordiske velferdsreformer og nye organisasjonsformer i den globaliserte økonomien. Ved å drøfte betydningen av særlig utdanning og aktiv arbeidsmarkedspolitikk, vil presentasjonen avslutningsvis stille spørsmål om politikkutformingen i dag i tilstrekkelig grad har tatt høyde for videre reformer for en fortsatt positiv og holdbar utvikling.
http://translearn.aalto.fi

Se presentation: PDF

 

Till sessionernas översikt

 
Anne Skomedal
Anne Skomedal

 
Ellen Stavlund
Ellen Stavlund
Presentation:
PDF

 
Kirsten Paaby
Kirsten Paaby
Presentation:
PDF

 
Eli Moen
Eli Moen
Presentation:
PDF