Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientutbildning

 

Skolinspektionen arbetar på regeringens uppdrag med att kvalitetsgranskning, tillsyn och tillståndsprövning inom förskola, skola och vuxenutbildning. Under 2011 är det Kriminalvårdens klientutbildning som står på tur för att granskas för att kunna förbättras. Under året kommer Skolinspektionen att besöka ungefär hälften av Sveriges anstalter för att inspektera klientutbildningen och den undervisning som bedrivs.

Tre huvudfrågor står i fokus när Skolinspektionen besöker klientutbildningen. Dessa handlar om ett systematiskt motivationsarbete för studier, om klienternas individuella behov och förutsättningar utreds och om själva undervisningen tar hänsyn till varje individs förutsättningar och behov. Själva inspektionen ska visa på hur väl verksamheten fungerar och om de nationella styrdokumenten i form av skollagen, förordningar och läroplaner efterföljs.

Två inspektörer besöker ett Lärcentrum under två dagar. Under dessa dagar tittar de på verksamheten och observerar lärare i lärandesituationer, både nära och på distans. De tar också del av dokumentation som rör de studerande i form av studieplaner och studiehandledningar. De utför även intervjuer med studerande, lärare, kriminalvårdschefer, rektorer och regionchefer.

Under 2012 kan Kriminalvårdens klientutbildning ta del av resultatet av kvalitetsgranskningen. Den kommer att sammanställas i ett regionalt beslut och i en nationell rapport.

www.skolinspektionen.se