Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

 

I rapporten redovisar Skolinspektionen behov av att utveckla arbetssätt och arbetsformer så att undervisningen bättre kan anpassas till varje individ. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att koppla ihop undervisningen mer med möjligheterna till fortsatta studier och kommande arbetsliv. Inom detta område menar Skolinspektionen att vissa av de granskade kommunerna kommit en bra bit på väg men man ser också behov av förbättringar och utveckling så att undervisningen tydligare kopplas till arbetslivet och därmed underlättar individers vidare etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer; https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/svenska-for-invandrare/