Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Granskningen visar att det är de organisatoriska faktorerna som styr snarare än elevers behov. Skolinspektionen menar att det finns en betydande risk att kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte är tillräckligt rustad för att möta de utmaningar den alltmer heterogena elevgruppen innebär.  

Här följer några av slutsatserna i granskningsrapporten. Trots att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under året är terminer med antagning två gånger om året och sommaruppehåll vanligt i den skolförlagda undervisningen. I distansundervisningen är det vanligt att elever kan antas regelbundet men det finns elever som har behov av mer anpassningar och mer lärarstöd för att klara distansundervisningen.

Bristen på stöd kan leda till studieavbrott. Skolinspektionen konstaterar att det också saknas rutiner för hur lärare tar del av elevernas studieplaner när de planerar undervisningen. Variationen är stor mellan de granskade kommunerna när det gäller i vilken utsträckning lärare erbjuds kompetensutveckling om vuxnas lärande och hur undervisningen kan individanpassas. Lärare som undervisar i kommunens egen regi erbjuds denna typ av kompetensutveckling i högre grad jämfört med lärare som undervisar på entreprenad.  

Läs mer her