Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

 

Att kvalitetsarbetet är brokigt och uppfattas på olika sätt i de olika instituten var något som kom fram i de enkätsvar som Sari Summanen fick. Av alla som deltog i undersökningen var det bara ett institut som använde en regelrätt kvalitetshandbok medan ett annat institut höll på och utarbetade en egen handbok.
– Visst mätte alla tillfrågade kvaliteten på något sätt, en del mera än andra, men det som saknas är en helhetssyn på kvalitet. Som det är nu handlar kvalitet mest om själva undervisningen, att kurserna genomförs, att lärarna är nöjda och att kvaliteten på undervisningen håller måttet, men man borde också mäta till exempel hur administrationen och vägledningen av personalen fungerar och hur effektiv marknadsföringen är, säger Sari Summanen.
I Summanens eget institut håller man på och utarbetar en kvalitetshandbok som beaktar helheten, men det är ett krävande arbete.
– I ett litet institut måste man koncentrera krafterna på undervisningen och då blir det varken tid eller pengar över för att utveckla kvalitetsarbetet. Det handlar väldigt mycket om resurser, säger Summanen.
Det hon saknar mest är ett enkelt verktyg som skulle göra det lättare för instituten att mäta kvalitet.
– Visst har det producerats en del material, men det saknas klara riktlinjer för en analys, en tydlig och enkel metod med en enkel blankett.

Kvalitet ger synlighet

Att kvalitetssäkring har blivit något av ett mantra och modeord i dag stör inte Summanen. Hon tycker att det definitivt inte borde uppfattas som någon modetrend utan att det är ett viktigt hjälpmedel för att höja institutens kvalitet överlag och även ett bra sätt att ta hand om personalen. Därtill kommer möjligheten att jämföra instituten med varandra på enahanda grunder och inte minst ge signaler till beslutsfattarna.
– Kvalitetssäkring är en klar och synlig sak som visar beslutsfattarna och offentligheten vad vi håller på med och hur målen uppfylls. Utan enhetliga utvärderingskriterier och jämförelser kan beslutsfattarna inte skapa sig en bild av nuläget inom det fria bildningsarbetet.
Ett viktigt steg mot ökad synlighet har man redan tagit i Nilsiä genom att medborgarinstitutet har gått in för att göra upp en skriftlig verksamhetsberättelse i samband med presentationen av bokslutet.
– På så sätt kan vi visa både personal och beslutsfattare hur verksamheten har utvecklats under ett år.
Summanen tycker i alla fall att det är viktigt att de små instituten inte tar vatten över huvud och försöker göra för mycket på en gång inom kvalitetsarbetet.
– Man kan börja med mindre element med det praktiska arbetet som grund. På så sätt kan man få en röd tråd och kanske följande år gå vidare till nästa element. Mera invecklat än så behöver det inte vara. Viktigt är det också att man uppdaterar utvärderingblanketterna.
Ett bra hjälpmedel är också enligt Summanen den lista på kvalitetstermer som getts ut i Finland.
– Det är termer som ibland kan kännas främmande, men ordlistan hjäper till att öppna upp dem.
Sari Summanen tror också att den nya möjligheten att få en kvalitetsutmärkelse som utbildningsstyrelsen erbjuder instituten från och med i år kan hjälpa till att sätta fart på kvalitetsarbetet och göra bilden av kvalitetssäkring tydligare.
– Förhoppningsvis tar man tillvara den feedback som kommer från fältet.

Socialt kapital viktig del

En liten, men mycket intressant biprodukt till studien visade sig frågan om socialt kapital vara. När Sari Summanen sökte teoretiska argument som grund för sin avhandling stötte hon nästan av misstag på begreppet socialt kapitalt och blev allt mera intresserad av på vilket sätt medborgarinstituten producerar socialt kapital. Hon började inse att det är en viktig del av kvalitetsbegreppet även om man sällan beaktar detta.
– Det handlar ju mycket om aktiv växelverkan, att ge och få stöd och uppmuntran och att få en möjlighet att förverkliga sig själv. Oberoende av om du studerar IT eller korgflätning uppstår det i gruppen en växelverkan och i bästa fall en känsla av tillit. Vardagen med sina sorger och glädjeämnen blir oundvikligen en del av undervisningen i våra institut.