Snabba och kraftfulla initiativ för vuxnas lärande behövs!

 

TCO – Tjänstemännens centralorganisation - består av 16 medlemsförbund som tillsammans har omkring 1,2 miljoner medlemmar. Förbundet har ingen förhandlande roll på samma sätt som LO utan har som huvuduppgift att företräda medlemsförbunden gentemot politikerna och andra organisationer, samt vara en påtryckande och opinionsbildande organisation i frågor som TCO-förbunden prioriterar.
Som mångårig ordförande i TCO och f d statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet har Sture Nordh flera årtiondens erfarenhet och ansvar inom området att stödja sig på i resonemangen kring dagens situation.

Några steg i rätt riktning

Med utgångspunkt från den norska krisepakken i slutet av januari kommer vårt samtal fort in på Sverige och hur man från TCOs håll ser på utvecklingen här. Bortsett från flera olika bankpaket har det inte hänt så mycket i Sverige, anser Sture Nordh. Regeringen har tagit initiativet att det öppnas upp för medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att lösgöra mer pengar för lärande. Nu ska det finnas större möjligheter för medfinansiering för de företag som kan påvisa behov och vill medverka till igångsättning av kompetenshöjande program för sina medarbetare. Att arbetsmarknadspolitiken och företagen delar på kostnaderna på det här sättet är ett steg i rätt riktning! Ett annat är att företagen nu vid behov ges möjlighet till kort respit med inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter.

Dags för Kunskpslyftet 2.0?

Ja, absolut, säger Sture Nordh. Vi skulle ha lärt mer av det mycket framgångsrika Kunskapslyftet i slutet av nittiotalet! Nu skulle vi ha haft beredskap med snabba rekryteringsbidrag för vuxenstudier och kurser på universiteten, omfattande ungefär två terminer och med innehåll svarande mot arbetslivets behov.
Gå inte vägen över arbetsmarknadspolitiska åtgärder först! Det behövs andra ändamålsenliga regelverk, som hanteras av organ som vågar ta snabba och ibland förhandlingsbara beslut. Arbetsmedlingen måste våga i den här situationen, nu när inte någon regional arbetsmarknadspolitik bedrivs. Annars förlorar målgrupperna – både individerna och arbetsgivarna - dyrbar tid när hjulen åter börjar snurra.

Det måste till krafttag från kommunerna!

Samtidigt måste det till krafttag från kommunerna och den högre utbildningen. Visst är det bra med en ny yrkeshögskola och de aviserade nya yrkeskurserna på komvux. Men de måste svara mot kända och väl definierade behov hos företagen. Och organiseringen tar tid att rigga!
Tyvärr har kommunerna kommit att agera medkonjunkturellt. Genom modellen för utbetalning av skattepengarna från staten till kommunerna, fungerar dessa inte längre som bromsare i konjunkturcykeln utan som förstärkare. Detta har vi på TCO tjatat om länge och skulle jag få bestämma skulle vi ändra på den här ordningen direkt, säger Sture. Som det nu är måste kommunerna dra ner sina kostnadsvolymer och säga upp folk samtidigt som finanskrisen och konjunkturnedgången medför samma sak i den privata sektorn. Det gör att kurvan för sysselsättningen nu kommer att peka brant neråt.

Nytt initiativ om individuella kompetenskonton?

Ja, det skulle ha behövts nu. Det paket som fanns färdigt för ungefär åtta år sedan hade kommit väl till pass nu. Genom pengar fonderade under de goda åren i individuella kompetenskonton skulle individerna nu kunna toppa upp a-kasseersättningen under utbildning och på det sättet skulle kompetensen bland de anställda höjas så att de står stärkta när konjunkturen åter pekar uppåt. Som Sture Nordh ser det är någon form av sådana konton oundvikliga i framtiden. Det är tydligt att vi behöver ett sådant system. Med ESF-pengar som grundplåt kanske det blir aktuellt i nästa programperiod för strukturfonderna, dvs efter år 2013.
Annars tror Sture Nordh att 2009, det Europeiska året för innovation och kreativitet, får begränsade framgångar. Finanskrisen och lågkonjunkturen har gjort att den stolta proklamationen kommit av sig. EU-parlamentsval stundar och vi kan inte förvänta så mycket de kommande månaderna. Viktigt nu är att man från unionshåll inte hindrar utan stöttar medlemsländernas politik för att motverka krisens effekter. Och EU måste samordna stöden till bank banksektorn och branschstöd till t ex fordonsindustrin, så att konkurrensförhållandena inte snedvrids.
Avslutningsvis kommer vi in på den lite mer stabila situation som Finland tycks befinna sig i. Orsakerna är många resonerar Sture Nordh, men kan inte låta bli att spekulera kring eurons stabiliserande roll. Kanske leder den här utvecklingen till ett större intresse för en valutaomläggning även för Sverige om några år. Vem vet?!

Länk:
www.tco.se