Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

 

Hanna Orblin arbetar vid Turun Aikuiskoulutuskeskus, ett yrkesutbildningscenter för vuxna i Åbo med närmare 7 000 studerande. Där ordnas bl.a. kurser som riktar sig till invandrare och flyktingar som vill lära sig grunderna i finska, finska i arbetslivet eller finska för tolkuppgifter. I all undervisning ingår ett praktikavsnitt, där deltagarna får bekanta sig med det finländska arbetslivet.
Det är inte ovanligt att en undervisningsgrupp består av 20 personer som alla har olika modersmål. Metoden går ut på att man lär sig finska på finska. Hanna Orblin, som behärskar ett antal europeiska språk, tar endast i nödfall till något annat språk, men anser ändå att det är viktigt att läraren behärskar flera språk och är allmänt språkintresserad.
– Det viktigaste är att få människorna att börja tala. Det är bara genom att använda språket i praktiken som man lär sig, säger Hanna Orblin.

Trivsel är viktigt

För att det ska lyckas är det viktigt att skapa samhörighet i gruppen.
– Om eleverna trivs med varandra och med sin lärare talar de mycket med varandra och med läraren. Det spelar inte så stor roll vilka metoder och vilken filosofi som ligger bakom om man lyckas skapa en stämning där folk trivs och känner att de inte behöver vara rädda vare sig för varandra eller för läraren. Viktigt är det också att göra saker tillsammans, att gå ut i samhället och uppleva riktiga vardagssituationer och känna att man är viktig.
För många elever är Hanna Orblin den enda människa de talar finska med.
– Fritiden tillbringar de ofta i sin egna etniska miljöer. Bristen på riktig kontakt med finskspråkiga gör att språkinlärningen går långsamt.
Den största utmaningen är analfabeter och en grupp som Orblin kallar nästan analfabeter.
– Det är personer som aldrig gått i skola och som inte har de rutiner som krävs för läxläsning och repetition hemma.
Enligt Orblin finns det inga hopplösa fall, men inlärningstakten är väldigt individuell och det finns de som har väldigt svårt för att lära sig finska även om viljan finns.
– Myndigheternas modultänkande, där man utgår från kurser av en viss längd, passar inte alla.


Turun Aikuiskoulutuskeskus
är ett lärcenter som är specialiserat på yrkesutbildning för vuxna. Det producerar egen vuxenutbildning, arbetskraftsutbildning, läroavtalsutbildning och personalutbildning för företag. Centret har årligen närmare 7 000 studerande och ca 60 olika examina inom 20 utbildningsområden. För personer med invandrarbakgrund ordnas grundkurser i finska, yrkesinriktad finska och tolkutbildning.
www.tuakk.fi