Sol, kraftvärme och kvalitet

 

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en relativt ny utbildningsform i Sverige. Varje år tillkommer nya utbildningar som anordnas av det offentliga skolväsendet eller privata utbildningsanordnare och finansieras av den statlig KY-myndigheten.
I Härnösand erbjuder kommunen sedan några år tvååriga KY-utbildningar till drifttekniker inom tre områden: Elkraft, Solenergiteknik och Kraft/Värme. Under det första året som en utbildning ges går merparten av arbetet åt till att bygga upp själva utbildningen och sätta de nya kursplanerna i verket. Men genom att det är en helt ny verksamhet har vi möjlighet att bygga upp ett kvalitetssystem parallellt med att allt det andra som skapas. Det blir en mer organisk framväxt och det gör det lättare att sjösätta än att föra in något nytt i en organisation som funnit sina former sedan länge, anser Tommy Birgersson.

Ledningsgruppen ansvarar

Det är utbildningens ledningsgrupp som har ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete sker. Enligt de riktlinjer som KY-myndigheten gett ska varje utbildning ha en sådan grupp bestående av representanter för en rad aktörer – högskolan, näringslivet, det offentliga skolväsendet, studenterna m fl. Näringslivet ska ha majoritet i ledningsgruppen och ska genom en rad verktyg kunna bilda sig en uppfattning om verksamhetens kvalitet för att kunna vidta åtgärder för ständig förbättring. Bland verktygen finns förstås kursutvärderingar, som nu lagts ut som frågeformulär på webben. Det är naturligt att ros ofta blir mindre än ris i dem, eftersom studenterna är mycket målinriktade och vill ge tydliga signaler om det som kan förbättras, säger Jessica Ögren, koordinator för de populära och innovativa utbildningarna.
Det gäller ju dessutom inte bara att återkoppla erfarenheter till ledningsgruppen utan att agera för förändring varje dag. De korta beslutsvägarna i dessa utbildningar främjar snabba korrigeringar och att man kan möta problem direkt när de uppstår, fortsätter Jessica.

Lärande i arbetet – LIA

En speciell utmaning är de omfattande inslagen av praktik – LIA – som följs upp genom att lärarna besöker studenterna på deras praktikplatser. Om praktiken inte fungerar innebär detta ett stort hot mot hela utbildningens kvalitet. Eftersom solenergi och biobränsle fortfarande är ganska småskaliga branscher och företagen få till antalet är det ytterst viktigt att ha goda relationer med arbetsgivarna. Det måste också finnas en uppfattning om ömsesidig nytta. Därför intar kvalitetssäkringen här en framträdande plats. Att få praktik inom de framtidsinriktade sol- och biobränslebranscherna kan dessutom vara särskilt svårt och flera studenter har därför siktet inställt på praktik utomlands. Av naturliga skäl finns det fler företag som är verksamma inom solenergiområdet i södra Europa.

Kvalitetsteknik i utbildningen

I utbildningen ingår en kurs i kvalitetsteknik. Utöver den sedvanliga undervisningen har man tillkallat experter från företag med ISO-certifiering i närsamhället. De har delat med sig av sina erfarenheter av det långa och omfattande processen att erövra en certifiering. Den kursen har sporrat studenterna till att bli extra aktiva i syfte att bidra till förbättring av sina kurser – både på kort och på lång sikt. Studenterna har satsat mycket. För dem som tagit ledigt från jobbet och veckopendlar från familjen är det avgörande att utbildningen motsvarar deras förväntningar och stämmer överens med framtidsplanerna. Det gör att kvalitetsaspekterna intar en central plats i vardagen.

Länkar:
www.hetautbildningar.se
www.ky.se