Spesialundervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

 

Det finnes ikke noe eksakt svar på dette spørsmålet, påstår psykolog Sten Hilling i boken Livskvalitet. Boken er det første produktet i Cost-benefit prosjektet. Det er heller ikke prosjektets eller bokens hensikt å finne svaret, og i følge forfatterne er ikke det mulig. Livskvalitet er person- og kontekstavhengig. Samtidig innvender de at det snakkes mye om livskvalitet uten at begrepet defineres, dermed fungerer det ofte upresist og uklart.
Prosjektet ønsker gjennom boken å gi leserne en bredere forståelsesramme for hva livskvalitet innebærer som begrep. De har valgt å bruke seks fagområder som utgangspunkt for sin tenkning om livskvalitet: Den (livs)filosofiske, sosiologiske, medisinske, religiøse, læringsteoretiske og psykologiske. Hvert av fagområdene er valgt nettopp fordi de har livskvalitet sentralt i sin tenkning.
Med bakgrunn i disse fagområdene ønsker prosjektet med boken Livskvalitet å legge opp til en fyldig diskusjon om livskvalitetsbegrepet. Boken gir i tillegg innsikt i hvordan man kan hjelpe seg selv og andre til å oppleve livskvalitet, kanskje på tross av mange faktorer som skulle tilsi det motsatte.

Vurdering av livskvalitet

Livskvalitet er en personlig subjektiv opplevelse, og det er en rekke faktorer som bør være med når livskvaliteten skal vurderes. Mange faktorer påvirker, som ytre livsvilkår, mellommenneskelig samspill, samfunnsforhold, psykologiske og fysiologiske forhold, arv og helse. Alle faktorene spiller aktivt sammen.
I prosjektet konkretiseres de ulike faktorene med en rekke eksempler, slik at hver enkelt skal kunne finne fram til livskvalitetsbegrepet i den teoretiske fremstillingen. Med de ytre livsvilkår menes for eksempel bolig, arbeid og inntekt. De mellommenneskelige forhold refererer til relasjoner til og avhengighet av andre mennesker. Det understrekes hvordan relasjonene legger grunnlaget for vår selvoppfattelse. Elementet den psykologiske tilstand viser til opplevelsen av glede, trygghet, selvaksept, selvtillit, psykisk sykdom, følelsesopplevelser og selvrealisering. Med psykologiske forutsetninger, menes genetikk, personlighet, læringsevne, samt livsforløp relatert til genetisk sykdom og aldring. Med de fysiologiske forhold menes sunnhet, sykdom og fysisk utvikling, og med samfunnsforhold menes for eksempel demokrati, frihet, politisk stabilitet og mulighet til valg av karriere. Det siste elementet som er med i modellen er de læringsmessige prosesser. I dette begrepet legger man blant annet nysgjerrighet, interaksjon, motivasjon for forandring, assimilasjon, akkomodasjon og adapsjon.
For tydeligere å se sammenhengen mellom de enkelte faktorer har Sten Hilling utviklet en kubemodell. De læringsmessige prosessene er forbindelsen mellom de enkelte faktorene. I modellen er derfor læringsprosessene fremstilt som piler (se illustration).
Med bakgrunn i denne modellen og de innbyrdes relasjonene, er det i følge prosjektet mulig å lage et spørreskjema som kan gi økt tilgang til hva livskvalitetsbegrepet innebærer og hva som hemmer og fremmer den enkeltes gode liv. Prosjektet befinner seg foreløpig på et tidlig stadium, og det er for tidlig å si hvordan det utviklede IT-verktøyet vil fungere i praksis. Etter prosjektets avslutningskonferanse i mai 2009 vil det bli utarbeidet en prosjektrapport. Kanskje vil den være første skritt på veien mot dokumentasjon av livskvalitet som effekt?


Fakta om prosjektet

”Cost Benefit - midler til undervisning af voksne handicappede kontra deres livskvalitet”
Prosjektansvarlig:
Knut Erik Gissel
Munkholm kursus og projektcenter, Jelling, Danmark

Prosjektets partnere:
Oslo voksenoplæring, Åsen
Oslo voksenopplæring, Skullerud Kursuscenteret Lindegården, Herning

Prosjektets mål:
Å utarbeide et redskap til vurdering av innsatsen på spesialundervisningsområdet. Dette redskapet skal være et ”dynamisk regneark” der en kan dokumentere sammenhengen mellom økonomisk input til undervisningstilbud for voksne med spesielle behov, og den livskvaliteten de opplever etter avsluttet undervisning. Fokuset ligger på livskvalitet som viktig effektmål for denne typen undervisning.

Prosjektets metoder:
- Humanistisk avklaring av livskvalitetsbegrepet, gjennom utgivelse av bok.
- Casestudier
- Fokusintervjuer for å innsamle data til operasjonalisering av relevante indikatorer.

Produkter:
Boken Livskvalitet, Hvad ved vi egentlig om "det gode liv"? av Sten Hilling. Munkholm Forlag, ISBN 87-90805-20-8

Prosjektets fremdrift:
Boken Livskvalitet er utgitt, og nå skal IT-verktøyet utarbeides. Prosjektet avsluttes med en konferanse 28-29 mai 2009, på HornstrupCentret i Vejle, Danmark