Statlig støtte til utvikling av opplæringstilbud for ansatte i kommunal helse- og omsorgssektor

Utdanningstilbydere kan søke økonomisk støtte gjennom en nyetablert tilskuddsordning. De må ha inngått avtale om gjensidig og forpliktende samarbeid med virksomheter i sektoren. Dette for å sikre at opplæringen skal være arbeidslivsrelevant. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i de samarbeidende virksomhetene må involveres i utvikling og gjennomføring.

 
Opplæringstilbud til ansatte med direkte pasient- og  brukerrettet arbeid skal prioriteres. Foto: Colourbox Opplæringstilbud til ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid skal prioriteres. Foto: Colourbox

Mer informasjon om tilskudd til bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor her. Dette er ett av to pågående bransjeprogrammer. Det andre gjelder Industri- og byggenæringen. Begge ble igangsatt i 2019. Det er planlagt ett eller flere nye bransjeprogram som skal settes i gang i 2020. Hvilken/hvilke bransjer dette gjelder offentliggjøres i løpet av våren. Det er avsatt totalt 45 millioner kroner til formålet i statsbudsjettet for 2020.

Prioriterte områder innenfor kommunal helse- og omsorgssektor

Det er etablert et programområdestyre bransjeprogrammet. Det består av representanter for partene i arbeidslivet: KS, Delta, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Psykologforeningen, samt en representant fra Helsedirektoratet. Prioriteringer innenfor kommunal helse- og omsorgssektor i 2020 er bestemt av dette styret:

  • Utvikling av kompetanseutviklingstilbud for ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid. Akkrediterte universiteter, akkrediterte statlige og private høyskoler med offentlig støtte og offentlige og private fagskoler med offentlig kan søke og motta tilskudd.
  • Utvikling av tiltak som fremmer bruk av ordningen «Fagbrev på jobb» til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Kun fylkeskommuner kan søke og motta tilskudd.

Programområdestyret har også ansvar for å vurdere tilskuddssøknader etter retningslinjer vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Som sekretariat for bransjeprogrammene har Kompetanse Norge i oppgave å forvalte tilskuddsordningen og forberede saker til programområdestyret.

Formål

Formålet er å stimulere til utvikling av opplæringstilbud som svarer på behovene i bransjene som omfattes av programmet. Tilbudene som utvikles skal bidra til at ansatte i sektoren får nødvendig kompetansepåfyll til å takle omstillinger og stå lenger i jobb.

Bakgrunn

Bakgrunnen er de store og raske endringene i arbeidslivet. Det fører til økt behov for kompetanseutvikling i form av kurs eller utdanninger som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb, gjerne i form av kortere opplæringstilbud/moduler.

Mer informasjon: https://www.kompetansenorge.no/nyheter/treparts-bransjeprogram-for-kommunal-helse--og-omsorgssektor/