Stor förväntan på Åland inför IKT-vägledning

Åländska vägledare vill utveckla vägledningen på Åland - även vägledning baserad på informations- och kommunikationsteknik, IKT.

 
Carola Eklund och Bodil Regårdh vill få ut vägledningen i ännu högre grad så att alla som så önskar på ett enkelt och snabbt sätt även via sin dator får stöd och hjälp i viktiga livsval, frågor gällande arbete och utbildningar. Annette Bergbo Carola Eklund och Bodil Regårdh vill få ut vägledningen i ännu högre grad så att alla som så önskar på ett enkelt och snabbt sätt även via sin dator får stöd och hjälp i viktiga livsval, frågor gällande arbete och utbildningar.

– Resurserna finns och kan koordineras ännu bättre, konstaterar IKT-utvecklare Carola Eklund som tillsammans med specialsakkunnig Bodil Regårdh ingår i ”Arbetsgruppen för IKT och vägledning” för de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Arbetsgruppen bildades år 2015 och ska avge slutrapport i början av år 2018. Uppdraget baserar sig på NVL:s huvudmålsättningar bl a att främja en utveckling och implementering för livslångt lärande och kompetensutveckling av vuxnas lärande inom de självstyrande områdena.

– Mycket handlar om att vi i gruppen kan lära oss av varandras erfarenheter och lösningar och sedan slutligen föreslå en modell för egen del. Alla områden har nämligen så olika förutsättningar att utgå ifrån och ta hänsyn till.

Stora kliv framåt

Enighet råder i varje fall i gruppen om att god tillgänglighet, till en välfungerande vägledning för allas livslånga lärande, måste skapas och utvecklas i samma takt som det nordiska informationssamhället kliver på framåt.

– Fördelarna är många då människor, just i den stund och situation de befinner sig i, också snabbt med hjälp av datorn, kan få konkret och individuellt stöd för att gå vidare med olika frågeställningar. Kanske står man inför att bli permitterad, önskar göra att nytt karriärval eller bygga på en redan existerande utbildning.

Carola Eklund och Bodil Regårdh noterar att Danmark har kommit långt i sin utveckling av den webbaserade vägledningen med exempelvis hög tillgänglighet.

– Vi har förstås inte på Åland i jämförlese samma efterfrågan på vägledningstjänster men från Danmarks modell kan vi nog hämta idéer. Finland ligger också i framkant när det gäller att bygga fungerande modeller och för att skapa helhet och kontinuitet med strategier för samarbete fungerar European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) som viktig plattform.

Vad behövs för att slutligen förverkliga en webbaserad vägledningsmodell i praktiken?

– Det krävs en vilja hos alla berörda parter och att vi lyckas med att både involvera och förankra det nya. Vi måste tydliggöra vad man vinner på att människor får vägledning i rätt tid och på ett kontinuerligt tillgängligt sätt. Det handlar slutligen om både folkhälsa och samhällsekonomi.

Att det finns en uttalad politisk vilja att gå framåt med IKT och vägledning visar sig bland annat i att projektet ”Vägledning på Åland” som avslutas år 2018 ska ha ett anslag i 2019 års budget.

Projektet utgår även det från utbildningsavdelningen och har som mål att skapa en likvärdig vägledning genom att erbjuda en kvalitativt god och lättillgänglig service för alla - inom och utanför utbildningssystemet samt för dem som finns i arbetslivet.

Samarbete och kompetens

Projektet ”Vägledning på Åland”, med delfinansiering från ESF (Europeiska socialfonden), har också som mål att utveckla system som inkluderar digitala verktyg med avsikt att bredda tillgången på tjänster och nå nya målgrupper. Det ska även utveckla samarbetet mellan redan befintliga aktörer som arbetar med vägledning och öka vägledarnas kompetens kring nya sätt att arbeta med vägledning.

– Vår uppgift i arbetsgruppen som utgår från de självstyrande områdena ligger nära de frågor och uppgifter som ”Vägledning på Åland” sysslar med och det är sammantaget en fördel. Vi stöder och har stor nytta av varandra helt enkelt med ett gemensamt mål.

– Vi utgår från tillgänglighet, likvärdig tillgång till vägledning och funktionen. Framöver då vi har skapat en modell - en utökad möjlighet till vägledning, vill vi förstås att den marknadsförs på bästa tänkbara sätt så att alla får kännedom.

Ringeffekterna

”Arbetsgruppen för IKT och vägledning” har inte i uppdrag att föreslå hur IKT-vägledning ska förverkligas i praktiken men klart är att Carola Eklund och Bodil Regårdh ändå har tankarna ditåt.

– Det gäller nog att göra det tydligt hur pass övergripande en god och tillgänglig vägledning är och hur pass stora ringeffekter det faktiskt ger på samhällets olika områden, konstaterar Carola Eklund och Bodil Regårdh.

Ålands landskapsregering har också i sitt utbildningspolitiska program Kompetens 2025 lyft behovet av att vägledningstjänsterna utvecklas.