Store huller i voksenvejledningen

 

Siden 2005 har private borgere såvel som virksomheder i tre norske kommuner lidt vest for Oslo på Senter for Læring kunnet søge sparring med henblik på uddannelse og kompetenceudvikling. Professionelle vejledere tager imod på centeret eller møder op på arbejdspladserne for at orientere og coache enten enkeltpersoner, grupper af medarbejdere eller arbejdsledere om mulighederne for kompetenceafdækning, udviklings- og uddannelsesmuligheder samt økonomiske støtteordninger til indsatsen.
Senter for Læring er et af flere forsøgsprojekter i Norge i disse år, som skal forbedre adgangen til vejledning og udvikling for borgere og virksomheder.
- En meget stor del af vores tid går med vejledning og coaching af voksne, som inden etableringen af centret ikke vidste, hvor de skulle henvende sig, når de savnede hjælp til at strukturere deres tanker eller konkrete ønsker om at udvikle sig. I Norge savner vi på linje med i de øvrige nordiske lande et tilbud til den brede voksne befolkning om individuel, uafhængig karrierevejledning. Vi har vejledningstilbud, der er knyttet til de forskellige uddannelsesinstitutioner og særlige indsatser for ledige eksempelvis. Men med de meget hyppige forandringer, der sker på arbejdsmarkedet i dag, bliver det mere og mere påkrævet, at vi udvikler nogle vejledningstilbud, der er rettet mod hele den voksne befolkning, og som kan anvendes frit af borgerne i løbet af et måske 40 år langt arbejdsliv, hvor vores behov løbende forandres, forklarer Hans Bull-Tornøe, der er projektleder ved Senter for Læring.

Strategier mangler

Også andre steder i Norden eksperimenteres der med bedre vejledning for voksne, og det er vigtigt, får man indtrykket af, når man læser de foreløbige konklusioner i en ny kortlægning af vejledningssystemerne i hele Norden, der er iværksat af Nordisk Netværk for Voksenvejledning.
En af tendenserne er en mangel på nationale strategier og sammenhæng mellem forskellige systemer og indsatsområder. Desuden peger kortlægningen på utilstrækkelig uddannelse af de mennesker, der varetager vejledningsfunktioner både på uddannelsesinstitutioner og inden for de forskellige typer offentlige beskæftigelsesindsatser. En tredje udfordring er i højere grad end i dag at tage højde for, at arbejdsstyrken bliver mere multikulturelt sammensat, og at det øger behovet for mere differentierede indsatser på vejledningsområdet, bliver det noteret i kortlægningen.
De nordiske lande står kort sagt overfor en række fælles udfordringer inden for voksenvejledningen, som skal løses, og hvor man kan drage nytte af erfaringsudveksling og fælles initiativer, konstaterer Hans Bull-Tornøe, der som projektleder ved Senter for Læring i Hønefoss og medlem af Nordisk Netværk for Voksenvejledning står for kortlægningen af tilbudene i Norge.
- Udvikling af vejledningen er heldigvis i dag et af indsatsområderne i Norden - politikken om livslang læring må nødvendigvis følges op med en politik for livslang vejledning, siger han.
- Helt konkret bør vi blandt andet etablere en fælles nordisk masteruddannelse i karrierevejledning, der kan tages ved uddannelsesinstitutioner i flere af landene. Behovet for opkvalificering af vejledningen er stort og må tilgodeses i de kommende år. Samtidig er de faglige miljøer inden for vejledning små i de enkelte lande, derfor er det oplagt, at vi løfter opgaven i samarbejde og trækker på forskerkompetencen på tværs af landegrænserne, siger Hans Bull-Tornøe.

Link:
www.senterfl.no


Netværk for bedre vejledning

For nylig iværksatte Nordisk Netværk for Voksenvejledning en kortlægning af vejledningstilbudene for voksne i Norden. Netværket arbejder på at sikre kvalitet og læring i voksenvejledningen i Norden såvel i arbejdslivet som i voksenuddannelse og folkeoplysning. Netværket ønsker blandt andet at styrke sammenhæng og samarbejde inden for og imellem de forskellige landes vejledningssystemer til gavn for arbejdslivet, uddannelserne og den enkelte.
Netværket, der er et af mange faglige netværk i regi af Nordisk Netværk for Voksnes Læring, vil desuden beskæftige sig med, hvordan vejledningen kan være med til at bane nye veje på tværs af uddannelsessystemet, der tager bedre højde for folks individuelle behov og den stigende anvendelse af realkompetencevurdering og merit.
Yderligere har netværket taget fat på det forberedende arbejde med at etablere en fælles nordisk masteruddannelse i karrierevejledning, der skal tilgodese behovet for opkvalificering af vejledningen.

Læs mere eller kontakt medlemmer af vejledernetværket via:
Link


Vejledning der virker

Danmark har en målsætning om, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Et af midlerne er bedre uddannelses- og erhvervsvejledning, men vejledningssystemet mangler viden om og fokus på, hvad effekten af vejledning er. Vejledningscentrene skal derfor interessere sig for, hvad der virker, og Undervisningsministeriet skal etablere et nationalt registreringssystem, så man kan vurdere sammenhængen mellem vejledning og de unges valg og gennemførelse af uddannelse og job.
Sådan lyder en af de centrale anbefalinger i en evaluering som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i begyndelsen af februar. Evalueringen har undersøgt den vejledning, som gives til unge om valg af uddannelse og erhverv, og den har set på de organisatoriske rammer for vejledningsindsatsen, som vejledningsreformen fra 2004 førte med sig.
Reformen har et mål om, at vejledningen skal målrettes unge med særlige behov, eksempelvis unge der på grund af personlige forudsætninger, etnisk baggrund eller handikap har særlige behov for at få vejledning om valg af fremtidig uddannelse og job. Her skal vejledningscentrene især sætte ind.
I dag er de konkrete indsatser i vejledningen ikke tilpasset de forskellige grupper af unge. Det skyldes at vejlederne finder det svært at identificere hvilke unge der har særlige behov for vejledning, og at de typisk vægrer sig ved at prioritere nogle unge frem for andre. Men en fokuseret og differentieret vejledning kan netop bidrage til, at unge som ellers ikke ville tage en uddannelse eller finde sig et arbejde, får den nødvendige støtte til det.

Læs mere om evalueringen af vejledning her.