Strukturer och finansiering inom folkbildningen förnyas

Med reformen vill man tydliggöra och uppdatera grunderna för finansieringen av folkbildningen. Syftet är också att garantera verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet genom att bilda tillräckligt stora enheter.

 

Undervisningsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda reformen. Arbetsgruppen redogör för och kommer med förslag gällande det strukturella utvecklingsarbetet samt behoven av förändringar i finansieringsgrunderna. 

Struktur- och finansieringsreformen ingår i regeringens strukturpolitiska program. Arbetsgruppen lämnar in sitt förslag senast 15.12.2014.

Läs mera på Minedu.fi.