Studie- och yrkesvägledning erbjuds dold grupp

Att vara projektledare och enda anställd är förstås ett ensamt arbete och Annette Rumander inser redan inledningsvis att hon, förutom sin styrgrupp, är betjänt av att ha någon att kontinuerligt diskutera och rådgöra med.

 
 Åland flag Foto: Bent Blomqvist / Norden.org

Annette Rumander är projektledare för det två år långa projektet ”Vägledning på Åland”.

Som projektledare på 60% är hon inne på ett yrkesområde där hon redan har kompetens och erfarenhet. I Sverige har hon arbetat som utbildnings-, antagningshandläggare och studie- och yrkesvägledare och har även jobbat på Åland i grundskolan som elevhandledare.

Ålands landskapsregering finansierar projektet med stöd av Europeiska socialfonden. Projektet ska svara på ett växande behov på Åland av att hjälpa människor hantera övergångar mellan utbildning och arbetsmarknad. Här ingår att man ska kunna tillgodogöra sig stora mängder information och att kritiskt kunna granska den marknadsföring som sker av olika utbildningar.

En arbetsgrupp under ledning av Viveca Lindberg, kontaktperson på Åland för Nätverk för vuxnas lärande, gjorde hösten 2014 en kartläggning av behovet av vägledning på Åland för dem som för närvarande inte har tillgång till det. Den visade på behovet. Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning ansökte om ESF-stöd för projektet och beviljades medel för ett tvåårigt projekt med målet att tillgodose alla ålänningars behov av vägledning. Vägledningen ska kunna ges vid personliga möten, över webben eller över telefon och kan också innefatta självservice.

På Åland finns redan studie- och yrkesvägledning i skolorna och för arbetslösa finns tjänsten hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Vem är det som behöver rådgivning, studie- och yrkesvägledning och inte får det redan idag?

– Det kan exempelvis vara personer som arbetar och funderar på att byta yrkesbana eller kanske står inför att friställas och siktar på omskolning. Någon vill kanske söka till studier på ett område som man en gång i tiden var lockad av men valde bort. Alla önskemål är individuella och lösningarna likaså, säger Annette Rumander.

I sammanhang då man funderar på att söka sig in i en ny karriär eller börjar studera uppstår frågeställningar som utgår från vars och ens unika läge i livet med faktorer som kan gälla familjesituationen just då, ekonomin, tidigare studier och så vidare.

– Att få ihop en plan, en genomgång av olika möjligheter, är inget man direkt kan googla sig fram till och det är där en särskild studie- och yrkesvägledare behövs för att ge information, rådgivning och vägledning. Det kan gälla vart ska man vända sig för att få mer info, när ska ansökningar göras, hur lösa behörighetsfrågor, kan drömmen realiseras och samtidigt vardagen fortsätta att fungera? Är det kanske till och med intressant att först pröva någon förändring inom det nuvarande jobbet?

Annette Rumander understryker att det är den sökande som själv ska vara aktiv i sitt förverkligande av den nyinslagna vägen i livet. Vägledaren ger, utifrån sin specialkompetens, råd och stöd, allt sker i samråd och leder fram till konkreta förslag.

– De flesta har egentligen svaret klart inom sig men behöver någon att spegla sina tankar och funderingar mot för att ta ett så viktigt steg i livet. Tillsammans skapar vi en strategiplan, ett förslag på lösning.

Annette Rumander ser ett stort värde i att vara på rätt plats i livet, ha ett arbete man trivs med och kan utvecklas i och hon ser positiv påverkan även i ett större samhällsperspektiv. Med allt fler arbetstagare som fungerar väl i arbetslivet minskar kostnaderna för sjukfrånvaro, arbetslöshet osv.

Vad ser du för positiv förändring efter att projektet har nått målsnöret?

– När tjänsten, eller funktionen, för studie- och yrkesvägledning väl finns förverkligad kommer även de personer som nu inte har tillgång till viktig vägledning att få det. Det handlar om en dold grupp i nuläget.

Finns det svårigheter att nå målet inom utsatt tid?

– Det är nog som med projektarbete i största allmänhet. Att på relativt kort tid lyckas förklara och marknadsföra syftet och målet för alla aktörer som berörs. Att få med alla från början. Till det krävs nog en hel del energi men det är också rätt avgörande för resultatet och en viktig insikt att ha med sig redan från start.

Att vara projekledare och enda anställd är förstås ett ensamt arbete och Annette Rumander inser redan inledningsvis att hon, förutom sin styrgrupp, är betjänt av att ha någon att kontinuerligt diskutera och rådgöra med.

Saxade fakta ur ”Vägledning på Ålands” projektplan

 • Projekttiden är 1.1.2017 till 31.12.2018.
 • Liknande projekt finns även på Grönland och Färöarna.
 • Styrgruppen för projektet består av representanter för Ålands landskapsregering, grundskolan på Åland, fria bildningen, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.
 • Projektet förverkligas av Ålands landskapsregering i samarbete med Europeiska socialfonden.
 • Budgeterad totalkostnad: 170.900 euro.
 • För att i dagsläget få vägledning på Åland ska man vara inskriven antingen som studerande i en utbildning eller inskriven som arbetssökande på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Personer som är i arbete, planerar att byta yrke och söker en studieplats har därmed inte motsvarande tillgång till vägledning.
 • Vägledning ges som studie- och yrkesvägledning i grundskolan, studiehandledning i gymnasieskolorna, folkhögskola och högskola, vägledning för yrkesval och kompetensutveckling inom arbetsmarknadsservicen samt under senare tid även en vägledningsfunktion för inflyttade till Åland.
 • En kartläggning bland vägledarna gjordes 2014 för att ta reda på hur många vuxna som vänder sig till vägledare och vilka typer av frågor de ställer. Enkäten visar att vägledarna frekvent vägleder även vuxna utanför den egna målgruppen - och att behovet av vägledning för just vuxengrupper, som egentligen inte har tillgång till vägledning, är stort.
 • Livslång vägledning anses som en viktig aspekt av livslångt lärande. Det gagnar både ekonomiska och sociala mål. Framförallt leder livslång vägledning till ökad effektivitet inom utbildning och på arbetsmarknaden genom att den bidrar till att minska avhopp från studier och obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden samt till ökad produktivitet.
 • Syftet med projektet är att alla invånare på Åland ska stödas i det livslånga lärandet och i förlängningen ha den kompetens som krävs för ett meningsfullt arbete. Syftet är också att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildnings- eller arbetsplats eller övrig livssituation.

Målgrupperna är:           

 • vuxna och ungdomar som planerar att börja studera för att få tillträde till arbetsmarknaden
 • inflyttade som vill börja studera för att få tillträde till arbetsmarknaden
 • personer som befinner sig i anställning och ska omplaceras
 • personer som vill byta yrke
 • personer vars anställning är hotad av indragning
 • personer som behöver nya kompetenser för att matcha arbetskraftsbehovet
 • En risk för uppnående av målen är att beslutsprocesser som krävs blir för utdragna av olika anledningar. I situationer där deltagande personer involveras på basen av eget intresse och inte får ersättning i tid eller pengar, kan risken öka för att projektmålen inte nås i sin helhet. Ytterligare riskfaktorer kan vara att tolkningen av befintliga lagar samt behovet av förändringar uppfattas på olika sätt inom berörda myndigheter.
flag-aaland.jpg