Studiebesök

 

 

Gyldendals är det äldsta förlaget I Danmark men vill vara med att verka i en ny tid där nya medier öppnar andra möjligheter för läsade och lärande. Vi togs emot av flera entusiastiska medarbetare som i tur och ordning presenterade tre intressanta projekt.
Henrik Gejlager berättade om den av utbildningsministeriet stödda satsningen på Globetrekking. Det är en kursportal för grundskolans sista klasser (~ åk 8 och 9) som är helt internetbaserat och tar fasta på språkets användning i hela den engelskspråkiga världen. Vi blev guidade till ett antal lärresurser (ca 300 texter) som på olika sätt bäddats in i en flygplatsmiljö där olika typer av läraktiviteter bäddats in i en spelarkad, dictionary, en language lounge m fl.
Globetrekking kan användas som ett helt fristående material utan lärare, där varje avsnitt avslutas med tre tester och där alla fyra språkfärdigheterna – läsa, skriva, lyssna och tala – tränas på ett varierat sätt. Det används både fristående, men också i kombination med vanlig klassrumsundervisning eller handledning.
http://globetrekking.gyldendalweb.dk

Korridoren – din vej till naturfag

Line Fries berättade om Korridoren – din vej till naturfag. Även den är en internetbaserat lärresurs, som dock också finns i bokformat. Målgruppen är både elever i ungdomsskolan – från slutet av grundskolan – och deltagare i vuxenundervisning. Material presenteras under de olika nivåflikarna C, D, E och F. Det är dock ingen linjär projektion, utan deltagarna ska kunna börja på den nivå de vill och gå fram i sin egen takt och utifrån sina tidigare erfarenheter och förförståelse. Målet är att de som vill bli sundhetsassistenter ska kunna nå de kunskapsmål som satts upp för yrket genom att öva de texter, animerade situationer och uppgifter som läraren ger återkoppling på.     

Den Store Danske

Cliff Hansen berättade om det omfattande projektet att förena det bästa i en stor tryckt nationell encyklopedi med en wikipedialiknande tjänst med samma mål. Den Store Danske är således en öppen dansk encyklopedi där förlaget dragit slutsatsen av andra försök i Norden med att kombinera uppslagsverk med uppdateringstjänst på nätet som ingen i praktiken vill betala för. Därför förekommer det kommersiell annonsering på siten
http://www.denstoredanske.dk/

Key2Know

Företaget, som ligger något kvarter bort från Gyldendals, i hjärtat av Köpenhamn, är ett skandinaviskt konsult- och IT-hus. Vi fick en snabb redogörelse för företagets strategiska tankar med fokus på lärande och pedagogik av Svend Hansen. Sedan kom en imponerande genomgång av två olika projekt kring lärande i arbetslivet.
Siemens Wind Power hanterar mycket kapitalkrävande investeringar och måste ge mängder av nyanställda så mycket träning som möjligt för att motverka olyckor och kapitalförstöring. I ett Organisation game som levererats till företaget har Key2know utvecklat en fortsättning på företagets introduktionskurs för alla nyanställda. Kursen bygger på ett antal faser:
1. Plenargenomgång och diskussion efter en animerad film på 8 min
2. Problemkort med förslag till lösningsalternativ till på olika problem
3. Gruppdiskussion där de olika lösningarna kritiseras och försvaras
Det har visat sig vara ett mycket effektivt och uppskattat sätt att förmedla och inhämta kunskap att tillämpa i ”skarpa” situationer.
Företagets mobile-learning applikation i handhållna enheter för hemtjänstpersonal gav en intressant bild av hur man kan ge träning för färdigheter i att ta itu med svåra situationer där omedelbara insatser krävs och personalen ställs inför snabba avgöranden. Den var en bra illustration hur man kan använda tre olika röster för att göra en illustration av en situation kortare och tydlig.
Besöket på key2know kan sammanfattas som bra illustrationer av hur man kan göra bra överbryggningar mellan skola och praktik. 
www.fluid.dk/media/169022/fluid.pdf
www.m-learning.dk

Personalestyrelsen

Som arbetsgivare har danska staten ett stort ansvar för personalutbildning. Vi träffade Sine Martinusen och Jesper Tøstesen som båda arbetar med att implementera de beslut staten tagit om att införa e-lärande som ett viktigt redskap för personalutbildningen. De arbetar med ”CAMPUS – Rum for læring” som är ett LMS (learning management system) och digitaliserade och traditionella kursaktiviteter.
Initiativet bakom Campus är att i stor skala skapa möjligheter till ett e-lärande som kan brukas inom hela den statliga sfären oavsett verksamhetsfält och som ska styrka samhörigheten och uppfattningen att man arbetar i en enhetlig organisation.
Tidigare har initiativen kring e-lärandet funnits i många händer:
• Ekonomistyrelsen – LMS
• Personalestyrelsen – e-lärande
• Statens institutioner – ansvar för att använda och utveckla i egen verksamhet
Strategisk kompetensutveckling är viktig. Idén med Campus är att kompetensutvecklingen ska vara flexibel, kostnadseffektiv och vara effektfull. I stöpsleven ligger nu kursproduktion med ex vis följande innehåll:
• Introduktion till staten som samhällsorgan
• Anställningsförhållanden mm
• Service och support, professionell kundkontakt, engelska mm
• Kommunikation - skriftliga pressmeddelanden, skriva fort, skriva för webb, skriva tal
• Konflikter; svåra beslut, konfliktmönster
Personalestyrelsen har för Campus och statens behov av utbildning upphandlat ett antal leverantörer för produktion av digitalt utbildningsmaterial. Den upphandlingen var inte helt lätt men gjordes enligt alla konstens regler för att de olika myndigheterna skulle ha god och kvalitativt välutvecklat utbildningsmaterial för skiftande behov.  En av leverantörerna är fö Key2Know.
www.perst.dk/da/Service%20Menu/Digitalisering/Campus.aspx

Örestads gymnasium

På gymnasiet i den nya stadsdelen Örestad mötte rektor Allan Kjær Andersen upp. Skolan är inne på sitt tredje år och har 900 elever. Nästa år blir det ytterligare 60.
Skolan är mycket uppmärksammad med en tydlig och bärande idé om att skolarbetets kan förändras genom arkitektur och bruk av IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Skolan är utformad med många öppna ytor och få slutna rum. Trådlös internet finns i hela byggnaden. Klassrum i traditionell mening bemärkelse finns inte. Det innebär att lärarna och eleverna arbetar på ett mer kollaborativt sätt, där datorn som dagligt arbetsredskap har en framträdande roll. Ofta säger man att det handlar om ny pedagogik omsatt i arkitektur.
Eleverna är producenter av sitt eget lärande och använder sina datorer och program på ett omfattande och kunnigt sätt – bl a gör de podcasts i språk och naturvetenskapliga ämnen. 
För lärarna handlar det om att organisera arbetet till att bli individuell eller gruppvis problemlösning, på ett sätt som är relevant för samhället i övrigt och den arbetsmarknad som eleverna kommer ut till.
www.oerestadgym.dk

Henrik Gejlager
Henrik Gejlager
 
Line Fries
Line Fries
 
Cliff Hansen
Cliff Hansen
 
Svend Hansen
Svend Hansen