Sverige

 

Sverige


Kvalitet i vuxnas lärande - svensk kartläggning våren 2006

Syftet med den nationella rapporten är att kartlägga och synliggöra det kvalitetsarbete som sker inom vuxnas lärande. Rapporten har utgjort underlag dels för den konferens som sker den 8-9 juni i Oslo, dels för det fortsatta arbetet i den nordiska kvalitetsgruppen.
Att beskriva allt är som bekant en omöjlig uppgift och därför har varje medlem av kvalitetsgruppen fått ge exempel på hur man arbetar med kvalitet i den egna verksamheten. Man har också presenterat sin organisation och resonerat om vad begreppet kvalitet egentligen betyder inom vuxnas lärande.
Framställandet av rapporten har skett i en kreativ process i ett samarbete som omfattar forskare, skolledare och myndighetsrepresentanter. Följande organisationer har bidragit:
Myndigheten för Skolutveckling, Folkbildningsrådet, Valideringsdelegationen, CFL, Linköpings universitet, Encell, Hässleholms kommun samt NTI-skolan.
Marie Lundbladh vid Väglednings- och lärcentrum i Kristianstad har ansvarat för språkgranskning och sammanställning av rapporten.
Kvalitet i vuxnas lärande

Att utveckla kvalitet

Rapport:
- om kvalitet och kvalitetsredovisning i studieförbund och folkhögskolor
- en översikt över kvalitetsarbete hos några andra utbildningsanordnare och uppdragsgivare
Under verksamhetsåret 2004 har Folkbildningsrådet, som en särskild uppföljningsinsats, undersökt hur studieförbund och folkhögskolor har arbetat med frågor om kvalitet och kvalitetsredovisning. Kartläggningen har haft som syfte att lyfta fram exempel på olika sätt att arbeta med kvalitetsutveckling inom folkbildningen samt göra en jämförelse med motsvarande arbete i andra skolformer och organisationer.
www.folkbildning.se/portals/0/_dokumenter/2013/x/Kvalitetsrapport.pdf

Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra

Regeringen har uppdragit åt Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) att utarbeta riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentrum i syfte att utveckla det flexibla lärandet. CFL har genomfört uppdraget i samarbete med en för arbetet tillsatt referensgrupp samt ansvariga tjänstemän från Skolverket och Högskoleverket. Referensgruppens sammansättning utgörs av ordförandena från LC-nätverken Westum, KHiS och Nitus samt en representant från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU).
Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org