Sverige ordförande i Nordiska Miniterrådet

 

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Sverige vill använda sitt ordförandeskap till att fördjupa det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden.

Det innebär att Sverige kraftsamlar mot ungdomsarbetslöshet, utveckling av hållbar gruvnäring, minskade utsläpp och arbetsplatsförlagt lärande. Utgångspunkten för dessa satsningar är övertygelsen om att det nordiska samarbetet, i ökad utsträckning, kan användas för att gemensamt möta de samhällsutmaningar som de nordiska länderna står inför.

Arbetet med att underlätta rörligheten över gränserna är också en fortsatt prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet. Under 2013 kommer Sverige att leda ett genomlysningsarbete för att se över organisationen för gränshinderarbetet. Syftet är att se om organisationen är optimal för att identifiera och lösa gränshinder.

(från nmr hemsida. www.nmr.dk)