Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

 
Programmet är tematiskt indelat i fyra avsnitt som rubriceras Konkurrenskraft, Klimat, Kreativitet och Koordinering. Under dessa fyra rubriker samlas övergripande målsättningar och aktiviteter.
Det svenska ordförandeskapet ska även verka för att satsningar som tidigare ordförandeskap påbörjat drivs vidare. Det gäller t ex reformerings- och moderniseringsprocessen inom den nordiska samarbetsstrukturen, inte minst avseende Nordiska ministerrådets institutioner och andra organ. Det gäller också att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsintegrering i Nordiska ministerrådet.
www.regeringen.se/sb/d/9708/a/95230