2004 • |Norden
  24-07-2013

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

 • |
  24-07-2013

  NVL:s rapporter

  NVL:s rapporter

 • |
  01-08-2008

  Rapporter

  NVL:S RAPPORTER

  hittar du HÄR

  Rapporter i varje sektion presenteras alfabetiskt enligt titel
  The reports in each section are presented in alphabetical order.

 • NMR 2012
  |
  01-08-2008

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Ladda ner publikation (gratis)Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?


 • |
  01-08-2008

  Global pressure - Nordic solutions?

  The Nordic Globalization Barometer 2008
  An important question remains: how can the Nordic countries also in the future continue be competitive on a global scale?
  The first Nordic Globalization Barometer identifies central issues related to the dynamics of globalization and evaluates the position of the Nordic countries in the global economy in three main categories: Economic performance, competitiveness, and globalization readiness.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:741

 • |
  01-08-2008

  Att utbilda världsmedborgare

  – nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
  Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
  Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

 • |
  01-08-2008

  En lærerig vej til resultater – håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori

  Publicerad 2009
  Håndbogen giver konkret vejledning til, hvordan projektledere og pædagogiske konsulenter kan planlægge og evaluere udviklingsprojekter. Den tager udgangspunkt i indsatsteorien og kan bruges af projektansvarlige som et værktøj til at få overblik over projekter og processer.
  Læs mere og download håndbog:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

  Publicerad 2009
  I Danmark er de 22 voksenvejledningsnetværk just blevet evalueret (midtvejsevaluering) – evalueringsrapporten kan læses her:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

  Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
  Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.
  Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2009:505

 • |
  01-08-2008

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
  Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2008

  Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren. Publicerad 2009
  En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.

 • |
  01-08-2008

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  Bjarne Wahlgren, 2009
  Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager
  til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i
  en arbejdssituation.

 • |
  01-08-2008

  Rapporter 2003-2008


  Rapporter i varje sektion presenteras alfabetiskt enligt titel
  The reports in each section are presented in alphabetical order.

 • |
  01-08-2008

  Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

  Publicerad 2007
  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549

 • |
  01-08-2008

  Indicators for the information society in the Baltic region

  Action Line 6. Pubished 2005
  The Northern e-Dimension Action Plan - NeDAP - 2005-06 was adopted by the Heads of Government of the Council of the Baltic Sea States during the 5th Baltic Sea States Summit in June 2004, and by the Nordic Council of Ministers in August 2004.
  The action plan is a tangible result of a new cooperation arrangement between the Council of Baltic Sea States, the European Commission and the Nordic Council of Ministers.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:577

 • |
  01-08-2008

  Tro och mångfald

  Religionsmöten och religionsteologi i Norden, red. Yvonne Terlinden. TemaNord 2005:582
  Bakgrunden till boken är en nordisk konferens om religionsmöten och religionsteologi, som arrangerades hösten 2004 på Lärkkulla i Finland. Arrangör för konferensen var Nordiska Kyrkliga Studierådet (NKS). NKS är ett samarbetsorgan för kyrkliga vuxenpedagoger i Norden. Boken har bekostats av Nordisk Kulturfond.
  Mera information: Sinikka Metsätähti, sinikka.metsatahti(ät)evl.fi
  www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdf

 • |
  01-08-2008

  Det framtida behovet av utbildning på Åland

  ÅSUB Rapport 2006:2
  Rapporten er udgivet af Ålands landskapsregerings Utbildnings- och kulturavdelning Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Den bygger på en kortlægning og analyse af det nuværende og kommende uddannelsesbehov i Åland hos aldersgrupperne 17-60 år. Rapporten udgør et prognose- og analyseværktøj til uddannelsessektoren og skaber videnskabeligt grundlag for beslutningstagere og forvaltninger.
  Download rapport:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  Publicerad 2008
  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
  Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
  Mere om idekataloget og rapporten:
  www.vejledning.net

 • |
  01-08-2008

  Kartläggning av alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Publicerad 2007
  Rapport analyserar utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
  Läs mer...

 • |
  01-08-2008

  Kunnskapsgrunnlaget

  Publicerad 2005
  Sluttrapporten fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring.
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

 • |
  01-08-2008

  Kvalitetssikring

  Publicerad 2005
  Kvalitetssikting skal styrkes:
  Kommunikeet etter ministerkonferansen i Bergen i mai 2005
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Læring, et bidrag til god livskvalitet

  Publicerad 2006
  Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige. Synteserapport fra prosjektet:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Miljöer som stöder lärande. en introduktion till lärmiljötänkande

  Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007

  Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.
  2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
  Kan beställas från
  www.oph.fi/svenska/bokhandel

 • |
  01-08-2008

  Mønsterbryterne

  Slutrapport publicerad 2005
  Prosjekt i utdannings- og forskningsdepartementet med mandat å utrede forslag til ny kunnskapspolitikk
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

  Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.

 • |
  01-08-2008

  Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

  Hólmfrídur Bjarnadóttir och Karin Bradley
  (Nordregio Report 2003:2) 145 s.
  SEK 150 excl. VAT ISBN 91-89332-32-6
  Order from library(ät)nordregio.se.
  Rapport som pdf-fil:
  www.nordregio.se/Files/r0302.pdf

 • |
  01-08-2008

  Status livslang læring. rapport fra kunnskapsdepartementet

  Publicerad 2007
  Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2004 – två rapporter om deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet

  Folkbildningsrådet, 2005.
  Rapporten omhandler Folkbildningsrådets fjerde undersøgelse af deltagere i studiecirkler. Den bygger på en undersøgelse af 10.800 deltagere og 87 dybdegående interviews. Rapporten giver en dybere forståelse af deltagernes motiver for at deltage i studiecirkler samt betydningen for individ, foreningsliv og samfund.
  Link til FBR’s rapporthjemmeside:
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Studieforbundene – læring for livet

  En offentlig utredning om studieforbundenes rolle for den enkelte, samfunnet og for arbeidslivet (NOU 2007:11)
  Länk

 • |
  01-08-2008

  Til gavn for uddannelserne

  Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.

  Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse.

  Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle.

  Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier.

  Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om
  styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

  Publicerad/Published 2008
  On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.

 • |
  01-08-2008

  Utbildning och arbete – hand i hand

  Utbildning och arbete – hand i hand

 • |
  01-08-2008

  Vuxenutbildning på Åland

  - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur.
  Vuxenutbildningskommitténs betänkande 3.4.2007.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Yrkesprøving

  Publicerad 2004
  En metode for realkompetansevurdering
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936

 • |
  01-08-2008

  Årsbok för folkbildning 2006

  Föreningen för folkbildningsforskning, 2006. Redaktion: Anders Ekman, Maj-Britt Imnander, Stellan Boozon og Bo Ardström.
  Siden 1994 har Föreningen för folkbildningsforskning udgivet årsbøger om aktuelle emner inden for voksenuddannelse og forskning i voksnes læring.

  Årsbok om folkbildning 2006 indeholder 12 artikler, der bl.a. omhandler voksenuddannelse i et globalt og international perspektiv, studiecirkler og andre dannelsesfremmende projekter og initiativer i og uden for Norden. Derudover findes der en årsoversigt over, hvad der skete på voksenuddannelsesområdet i løbet af 2006 samt statistik.

  Se en oversigt over årsbøger fra Föreningen för folkbildningsforskning og bestil årsbogen:

  Föreningen för folkbildningsforskning, Box 730, 101 34 Stockholm, eller per fax 018-13 7040 eller per e-post anders.ekman(ät)folkbildning.net
  Innehållsförteckning
  Föreningen för folkbildningsforskning

 • |
  01-08-2008

  Action plan on adult learning

  Published 2007
  The Action Plan aims to help strengthen the adult learning sector in order to be able to use its full capacity. This is a complex sector, with a wide variety of providers, reaching all kinds of target groups. The cross-sectoral nature of adult learning is recognised. The general objective of the Action Plan is to implement the five key messages established in the Communication It is never too late to learn: to remove barriers to participation; to increase the quality and efficiency of the sector; to speed up the process of validation and recognition; to ensure sufficient investment; and to monitor the sector.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Adult education trends and issues

  Published 2006

  The study (73 pages) is a high quality analysis of the current State of the Art in non-formal adult education. The full version of the study is available through the link below.
  www.eaea.org/index.php?k=10263

 • |
  01-08-2008

  Adult learning: it is never too late to learn

  Published 2006
  On 23 October 2006, the European Commission adopted a Communication calling on the Member States to promote adult learning in Europe. The pressures of demographic change, globalisation and the emergence of newly industrialised and highly competitive countries mean that adult learning must be placed firmly on the political agenda. To do so, the Commission will work with the Member States to produce an Action Plan on Adult Learning in 2007. This aims to support European adult education, with high quality information, guidance and assessment systems, excellent learning content and delivery mechanisms.
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Bringing education to life

  Published 2003
  Reaching hard-to-reach learners by creating innovative approaches to adult and community learning
  A UK–Sweden initiative
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Civil dialogue: making it work better

  Published 2006

  The Civil Society Contact Group published in autum 2006 the study Civil Dialogue, making it work better, which reviews and assesses NGOs' participation in the European project. "NGOs have played a key role in the development of a more democratic and accountable European Union. Over the years we witnessed the multiplication of opportunities for citizens to take part more directly in the EU project, going from online consultations to citizens' forums or juries" said Ilona Kish, chair of the Civil Society Contact Group. "However, more is not necessarily better: time has come for a common reflection on how to make participatory democracy work better in the EU", she added.

  Based on case studies analysing key moments of the EU public debate (such as the constitutional process and the Service Directive), the study is intended as a contribution to the heated debate on how to better connect the EU to its citizens.

 • |
  01-08-2008

  Comparative analysis of lll strategies in Nordic and Baltic countries

  Published 2003
  The report has been produced as the background document for the Nordic - Baltic Lifelong Learning Conference “A Human Touch – Adults Learning with a Difference”
  PDF

 • |
  01-08-2008

  National policies concerning lifelong learning

  Source: International Labour Office
  Denmark
  Finland
  Norway
  Sweden
  Estonia

 • |
  01-08-2008

  New approaches in education for adult migrants

  Grundtvig Award 2006 project
  www.hydra.com.tr/eng/projects.php

 • |
  01-08-2008

  New learning pathways for adults

  Published 2002A cross-sectoral overview of lifelong learning strategies.
  Report (pdf)
  Direct link to Outcomes

 • |
  01-08-2008

  OECD work on education

  Published in 2006
  "Assisting members and partners to achieve high quality lifelong learning for all that contributes to personal development, sustainable economic growth and social cohesion".
  www.oecd.org/dataoecd/35/40/30470766.pdf

 • |
  01-08-2008

  Participation in adult learning

  OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Qualifications systems: bridges to lifelong learning

  OECD 2007
  Evidence suggests that some mechanisms, such as those linked to credit transfer, recognition of prior learning, qualifications frameworks and stakeholder involvement, are especially powerful in promoting lifelong learning.
  This book presents policy responses to lifelong learning agendas that countries have adopted and that relate directly to their national qualifications system.
  Link to OECD page

 • |
  01-08-2008

  Recent developments in adult education

  Published 2005
  EU Commission DG for education and culture. Reports 2005 from Czech Republic, Denmark, Ireland, Lithuania, Hungary, Slovak Republic, Norway.
  Word (.doc)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  The right to knowledge and development - liberal education in a global context

  Published 2004
  Nordic Folk High School Council International Conference
  in Moshi, Tanzania 26.9.-2.10.2004

  PDF

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  28-02-2005

  2004

  2004

 • |
  05-08-2004

  NVL:s rapporter

  NVL:s rapporter

 • |
  05-08-2004

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  OLDER WORKERS IN THE NORDIC COUNTRIES (OWN) NETWORK, NVL 2011

  Rapport (pdf)

 • |
  05-08-2004

  Den nordiske voksenlærer

  Den nordiske voksenlærer

 • |
  02-08-2004

  Voice of users

  - PROMOTING QUALITY OF GUIDANCE FOR ADULTS IN THE NORDIC COUNTRIES

  To NVL:s Reports | Guidance -page

 • |
  02-08-2004

  Nordisk forskning och exempel på validering

  I RAPPORTEN SYNLIGGÖRS DEN FORSKNING SOM BEDRIVITS INOM VALIDERINGSOMRÅDET I DE NORDISKA LÄNDERNA.