aldre i arbetslivet • |
  13-11-2014

  Virksomhetsplan 2012 og medlemsliste

  Virksomhetsplan 2012 og medlemsliste

 • |Norden
  24-07-2013

  Äldre i arbetslivet - samnordisk översikt

  SAMNORDISK ÖVERSIKT PENSIONSÅLDRAR I NORDEN

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Sverige
  08-01-2013

  Klassmorfar minskar generationsklyftorna

  Sveriges välfärdssystem gör att det här är ganska ovanligt med generationsmöten genom ideellt arbete. Projektet Klassmorfar är ett exempel på hur man kan minska åldersdiskriminering på arbetsplatserna.

 • |Island
  23-10-2012

  Lifa allt lífið

  Ellilífeyrisþegar í dag eru hraustir og virkir. Margir óska ekki að hætta störfum við 65 ára aldur. Samtímis vilja margir vinna áfram á nýjan hátt frekar en að sitja fastir í gömlum hjólsförum. Nýútkomin bók, Lifa allt lífið (Leva hela livet), er hugsuð sem grundvöllur umræðna um nýja tegund öldrunar. Nánar tiltekið er bókinni ætlað að veita innblástur til íhugunar um hvaða þýðingu atvinna og nám hafa fyrir hinn svo kallaða þriðja aldur.

 • |Finland
  23-10-2012

  Leva hela livet - tuore kirja uudenlaisesta ikääntymisestä

  Eläkkeelle jäävät ovat nykyisin vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia, ja monet haluavat jatkaa työntekoa 65 ikävuoden jälkeenkin. Työtapoja halutaan kuitenkin ehkä uudistaa urautumisen ehkäisemiseksi. Tuore kirja Leva hela livet on tarkoitettu uudenlaisesta ikääntymisestä käytävän keskustelun lähtökohdaksi. Tarkemmin sanottuna kirjan tarkoituksena on innostaa lukijoita pohtimaan, mitä työ ja oppiminen merkitsevät niin sanotussa kolmannessa iässä.

 • |Sverige
  18-10-2012

  Leva hela livet

  Dagens nyblivna pensionärer är pigga och aktiva. Många vill inte sluta jobba vid 65 år. Samtidigt kanske man vill jobba vidare på nya sätt och inte gå i gamla hjulspår. En nyutkommen bok, Leva hela livet, är tänkt att fungera som en utgångspunkt för att diskutera det nya åldrandet. Mer specifikt är boken tänkt att ge inspiration till att reflektera över vad arbete och lärande betyder under den så kallade tredje åldern.

 • lika möjligheter livslångt lärande |in English
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations – Solidarity and Attitudes

  This is the last article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education in 2012 the European Year for Active Ageing. Here Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr. Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission answer the question on how LLL and training can enhance solidarity between generations and shift attitudes towards older.

 • lifelong learning adult learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations - Education

  This is a second article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. DialogWeb asked Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission if the LLL systems in Europe are capable of providing the education and training necessary to facilitate transitions for adults preparing for a second carrier?

 • lifelong learning adult learning |
  12-04-2012

  2012 the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – Lifelong Learning activities

  DialogWeb was interested in learning about the policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, kindly answered some questions which will be published in a series of three articles here in DialogWeb in April 2012. The first is on Lifelong Learning activities, the second on education and employment and the third on solidarity and attitudes.

 • |Finland
  26-03-2012

  Aktiivinen ikääntyminen

  Tänä vuonna vietetään EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. DialogWebin

 • |Finland
  26-03-2012

  Yli kolmesataa ihmistä osallistui aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoden avajaisiin

  Vuosi 2012 on Euroopan Unionissa ikääntyvien teemavuosi, jonka teemana on aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus.

 • |Finland
  26-03-2012

  Aktiiviset kansalaiset luovat hyvinvoinnin

  Tällä otsikolla ajatushautomo Mandag Morgen ja joukko organisaatioita, kuten kuntia, ammattiyhdistyksiä, korkeakouluja

 • |Island
  23-03-2012

  Virkni á efri árum

  Nú er Evrópuárið um virkni á efri árum - samband og samstöðu kynslóða. Síðustu greinarnar í DialogWeb veita

 • |Sverige
  22-03-2012

  Aktivt åldrande

  Detta år är EU:s temaår för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. De nyaste artiklarna i DialogWeb ger

 • folkbildning motivation |Norge
  22-03-2012

  ”Det kommer mest an på holdningen; vi er bare så gamle som vi syns vi er”

  Islendinger er blant de nasjoner i Europa hvor aller flest eldre, langt opp i åttiårene ennå er aktive på arbeidsmarkedet. Det indikerer at Islendingene liker å arbeide. I Island er et arbeidsliv til 75 ikke uvanlig. Hvorfor er det sånn? Det henger nok sammen med tradisjoner, holdninger og relativt lav arbeidsledighet.

 • hållbar utveckling motivation |Norge
  22-03-2012

  Europa-året 2012: Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene

  Europas innbyggere blir eldre og møter nye utfordringer, derfor har EU-kommisjonen valgt å markere 2012 som det europeiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Året skal ikke bare skape oppmerksomhet om de utfordringer den aldrende befolkning bringer, men også belyse de muligheter som finnes for å takle disse utfordringene.

 • |Island
  21-03-2012

  Á fjórða hundrað sóttu ráðstefnu Evrópuárs um virkni aldraðra og samstöðu kynslóða

  Evrópusambandið tileinkar árið 2012 öldruðum; virkni á efri árum og samstöðu milli kynslóða (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).

 • |Norge
  21-03-2012

  Over tre hundrede deltok i åpningen av Det europeiske temaåret

  Europa Unionen har tilegnet år 2012 til eldre, temaet er Aktive aldring og solidaritet mellom generasjonene. (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations).

 • |Finland
  30-01-2012

  Eurooppalainen tutkimus ikääntymiseen liittyvistä asenteista

  Islantilaiset suhtautuvat myönteisesti ikäihmisiin ja ovat vähemmän huolestuneita väestön keski-iän nousemisesta kuin muut eurooppalaiset. Muun muassa tämä käy ilmi eurooppalaisesta tutkimuksesta, joka tehtiin Eurooppa-vuoden 2012 alussa.

 • |Island
  25-01-2012

  Evrópsk könnun á viðhorfum sem varða málefni aldraðra

  Íslendingar hafa jákvæðara viðhorf til aldraðra og minni áhyggjur af hækkandi meðalaldri þjóðarinnar en almennt gerist hjá öðrum Evrópuþjóðum. Þetta er meðal niðurstaðna nýrrar evrópskrar könnunar sem gerð var við upphaf Evrópuársins 2012.

 • |Norge
  25-01-2012

  Europeisk undersøkelse om holdninger til saker som angår eldre

  Islendinger har positivere holdninger til eldre og mindre bekymringer over nasjonens stigende gjennomsnittsalder enn andre beboere i Europa. Detter er en av konklusjonene av en europeisk undersøkelse som ble lavet i begynnelsen av det europeiske år 2012.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  03-10-2011

  Social partners: out with early exit - in with lifelong learning and career development?

  The demographic situation to be expected within the next about 40 years, is historically without a precedent. Ageing of the workforce calls for innovative thinking. The industrial society inspired the social partners to come with shortening of working time that impinges on the choices older workers have today. The knowledge society provides a different framework for work. What have the social partners done to guarantee equal opportunities for learning and work for their senior members?

 • |
  12-08-2011

  Active Learning and Ageing at Work

  Active Learning and Ageing at Work

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norden
  24-07-2011

  Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

 • |Finland
  22-06-2011

  Social Partners

  Raportissa “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” kerrotaan, missä määrin työmarkkinaosapuolet Pohjoismaissa ovat luoneet käytänteitä ja strategioita tukeakseen vanhempien jäsentensä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen.

 • |Island
  21-06-2011

  Ný skýrsla

  Í skýrslu sem ber heitið: Aðilar atvinnulífsins: fækkar þeim sem hætta snemma og fjölgar þeim sem kjósa ævimenntun og starfsþróun? (“Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?”) er gerð grein fyrir því að hvað marki aðilar atvinnulífsins í norrænu löndunum hafa mótað stefnu og gert áætlanir til þess að efla tækifæri eldri starfsmanna til ævimenntunar og starfsframa.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Social Partners

  Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling.

 • |Finland
  28-04-2011

  Ihminen elää niin kauan kuin oppii!

  Muun muassa tällaiseen tulokseen tultiin NVL:n ja työelämän koulutuskeskuksen 27.4. järjestämässä aamiaistapaamisessa, jossa pohdittiin ikääntyviin työntekijöihin liittyviä strategioita.

 • |Island
  28-04-2011

  Lifir svo lengi sem lærir!

  Var ein af niðurstöðum úr hópavinnu á morgunverðarfundi FA og NVL um stöðu og stefnu í málefnum eldri í atvinnulífinu sem haldinn var miðvikudaginn 27. apríl.

 • |Norge
  28-04-2011

  Lever så lenge som lærer!

  Var blant konklusjonene av gruppearbeide på et frokostmøte arrangert av NVL og Arbeidslivets opplæringssenter på Island om strategier for eldre i arbeidslivet 27. april.

 • |Finland
  27-10-2010

  ”Ikääntyvistä voi tulla taloudellinen voimavara”

  toteaa verkkolehti Mandag Morgen.

 • |Island
  26-10-2010

  "Öldrun gæti örvað hagvöxt"

  Þetta er niðurstaða greinar í tímaritinu Mandag Morgen.

 • |Danmark
  20-10-2010

  ”Ældrebyrden kan blive en økonomisk ressource”

  - er pointen i en interessant artikel fra Mandag Morgen.

 • |Finland
  16-12-2009

  Liikunta ja täydennyskoulutus pidentävät työuraa

  Iän sijasta työkyky vaikuttaa ratkaisevasti siihen, milloin työntekijä haluaa siirtyä eläkkeelle. Tutkijoiden mukaan ikääntyville työntekijöille tulisikin antaa mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja työpaikkaliikuntaan.

 • |Island
  16-12-2009

  Þeir sem njóta starfsþjálfunar og símenntunar eru lengur á vinnumarkaði

  Aldur skiptir ekki meginmáli þegar launþegi óskar eftir að fara á eftirlaun. Vinnufærni hefur mun meiri áhrif og fræðimenn mæla með því að fullorðnir á vinnumarkaði njóti símenntunar og fái tækifæri til að stunda líkamsrækt.

 • |Norge
  04-12-2009

  Står lenger i jobb med trening og etterutdanning

  Alder er ikke det avgjørende argumentet for når en arbeidstaker ønsker å gå av med pensjon. Arbeidsevne er mye viktigere og forskere anbefaler at seniorene i arbeidslivet får muligheten til etterutdannelse og fysisk trening.

 • vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  24-07-2009

  Active learning and ageing at work

  Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009 NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”

 • |
  30-03-2009

  Arkiv

  Arkiv

 • |Finland
  30-01-2009

  Uusi NVL-raportti ikääntyvien työelämätarpeista ja -mahdollisuuksista julkaistu

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL on julkaissut raportin nimeltä "Active ageing and learning at work - New

 • |Island
  30-01-2009

  Ný framtíðarsýn fyrir eldri borgara í vinnu

  Tengslanet NVL um eldri borgara á vinnumarkaði hefur birt skýrslu sína: Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries.

 • |Sverige
  28-01-2009

  Nya visioner för äldre arbetare

  NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”.

 • kortutbildade vuxnas lärande |Danmark
  12-02-2008

  Tillid og dialog er forudsætninger for en god seniorpolitik

  På mange arbejdspladser begynder kortuddannede medarbejdere i overenskomst med deres ledere allerede i 45-50 års alderen delvis at fokusere på pensionisttilværelsen. Skal ældre medarbejdere fastholdes og fortsat udvikle sig i jobbet og gennem efteruddannelse, kræver det en ny, åben dialog og en målrettet indsats, som sætter medarbejdernes ønsker og muligheder i centrum, pointerer forskere

 • |
  16-08-2007

  Äldre i arbetslivet

  Äldre i arbetslivet

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-01-2007

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-01-2007

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 • kompetensutveckling |Finland
  22-01-2007

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2007

  Norge Seniorpolitikk

  Norge Seniorpolitikk

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • baskunskaper kompetensutveckling |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling |in English
  30-11-2006

  Dear Reader!

  This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.

 • kompetensutveckling |Finland
  30-11-2006

  Hyvä lukija!

  Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • integration kompetensutveckling |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • glesbygd kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • distansutbildning kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • fängelseutbildning kompetensutveckling |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.