folkbildning • |Grönland
  22-10-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Forskning om svenska civilsamhället

  Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 • |Finland
  22-10-2013

  Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

  De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 • Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
  folkbildning studieavbrott |Finland
  17-10-2013

  Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

  En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Højskoleophold viser markant positiv effekt hos unge der afbryder ungdomsuddannelserne

  Resultater i en ny analyse udarbejdet for Foreningen af folkehøjskoler i Danmark af ”Lange Analyser”, peger på, at der er en markant positiv effekt hos afbrydere fra ungdomsuddannelserne af at tage på højskole.

 • |Norge
  27-08-2013

  Nytt studieforbund!

  9. august ble Studieforbundet KOR godkjent. Nå er det totalt 16 godkjente studieforbund i Norge. Det er Norges Korforbund som har meldt seg ut av Studieforbundet Folkeuniversitetet og i stedet dannet et nytt studieforbund.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Fokus på amatørkulturens mulighed og betydning i samfundet

  ”Amatørkultur” er en ny digital publikation om amatørkulturen som et betydningsfuldt lærings- og aktivitetsrum både for den enkelte og samfundet. I publikationen gives bl.a. et bud på, hvad en amatør kan være og hvilken form for læring, kundskab og dannelse der karakteriserer amatøraktiviteter. Der er beskrivelser af konkrete cases og andre relevante links.

 • |Danmark
  25-06-2013

  Dansk præsident for europæisk organisation

  Dansk præsident for europæisk organisation

 • |Grönland
  25-06-2013

  Kursusarrangement fra Socialpædagogisk Seminarium

  30 deltagere fra rundt om kysten i Grønland der arbejder med personer der har ADHD og autisme, har gennemført et kursus om ADHD og autisme arrangeret af Socialpædagogisk Seminarium, Kompetenceudviklingscenter i Ilulissat.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • |Norge
  25-06-2013

  Flere voksne på kurs

  4. juni ble tallene for studieforbundenes kursvirksomhet i 2012 publisert. Statistikken viser at 7000 flere gikk på kurs i studieforbundene i fjor. Studieforbundet Funkis, med sine 57 medlemsorganisasjoner for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende , har den største økningen av alle. De arrangerte kurs for 6600 flere deltakere i 2012 enn i 2011!

 • |Sverige
  21-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Island
  21-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Finland
  21-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Danmark
  21-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Island
  20-05-2013

  Nýtt stefnumótandi skjal frá alþýðufræðslunni: Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar (Folkbildningens Vägval & Vilja)

  Stefnumótunarskjalið Leiðir og vilji alþýðufræðslunnar á að varpa ljósi að hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélaginu og hvers sameinuð alþýðufræðsla er megnug. Lýðskólar og fræðslusambönd í allri Svíþjóð tóku þátt í samningu skjalsins.

 • |Island
  20-05-2013

  Aðgengi að alþýðumenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt rannsókn um aðgengi að lýðskólum og alþýðufræðslu. Aðgengi hreyfihamlaðra og fólks sem á við námsörðugleika að stríða var kannað sérstaklega.

 • |Island
  20-05-2013

  Myndugir borgarar og skuldbindandi samfélög

  - Umræðubók, sem spáir fyrir um hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélagi framtíðarinnar.

 • |Finland
  20-05-2013

  Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tutkimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi kansansivistyspoliittinen asiakirja: Kansansivistyksen valinnat ja tahto

  Kansansivistyspoliittisen asiakirjan Folkbildningens Vägval & Vilja (Kansansivistyksen valinnat & tahto) tehtävänä on selventää kansansivistyksen roolia yhteiskunnassa sekä sitä, mitä kansansivistyskenttä kokonaisuutena on valmis tekemään. Asiakirjan laadintatyöhön on osallistunut joukko kansanopistoja ja sivistysliittoja eri puolilta Ruotsia.

 • |Finland
  20-05-2013

  Seydisfjordiin perustetaan kansanopisto

  Itä-Islannin Seydisfjordiin ollaan perustamassa uutta kansanopistoa, Lungaskolenia. Ensimmäisten opiskelijoiden on määrä aloittaa Lungaskolenisssa ensi vuoden alussa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Island
  15-05-2013

  Stofna lýðskóla á Seyðisfirði

  Nú er unnið að undirbúningi að stofnun lýðskóla, Lungaskólans á Seyðisfirði. Gert er ráð fyrir að fyrstu nemendurnir hefji nám í byrjun næsta árs.

 • |Norge
  15-05-2013

  Oppretter folkehøyskole i Seydisfjord

  Forberedelse for opprettelsen av en ny folkehøyskole, Lungaskolen i Seydisfjord på Øst Island er i gang. Planen er at de første elver starter sine studier i begynnelsen av neste år.

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Tillgänglighet inom folkbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en undersökning om medborgarinstitutens och folkhögskolornas tillgänglighet. Undersökningen granskar särskilt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med en inlärningsförmåga som i viss mån avviker från det som är vanligt.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Nytt folkbildningspolitiskt dokument: Folkbildningens Vägval & Vilja

  Det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Folkhögskolor och studieförbund i hela landet har varit med i arbetet.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Finland
  23-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

  - Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

  Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Island
  22-04-2013

  Fræðslusamböndin njóta styrkrar stöðu meðal almennings

  Árið 2013 njóta fræðslusamböndin góðs álits almennings. Níu af hverjum tíu Svíum telja hlutverk þeirra í sænsku samfélagi mikilvæg. Meirihluti þeirra hefur einnig tekið þátt í starfseminni einhvertíma.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ný samtök sænskumælandi alþýðufræðsluaðila í Finnlandi

  - Þetta eflir alþýðufræðsluna. Sameining samtakanna var átakalaus en er ákaflega mikilvæg, og auðveldar okkur að styðja aðildarfélaga okkar, segir nýkosinn formaður Ann-Maj Björkell-Holm.

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Norge
  26-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Piareersarfik-ohjaajat konferenssissa Göteborgissa

  Mm. opinto-ohjausta sekä peruskoulun täydennysopintoja tarjoavien Piareersarfik-keskusten ohjaajia eri puolilta Grönlantia osallistui Göteborgissa järjestettyyn ohjausalan konferenssiin. He vierailivat myös paikallisessa aikuisopintokeskuksessa sekä Lyngbyn työvoimatoimistossa, joissa henkilöstö kertoi heille toiminnastaan.

 • |Finland
  26-03-2013

  Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

  4. päivänä maaliskuuta Norjan entinen kulttuuriministeri Anne Enger esitteli nykyiselle kulttuuriministerille Hadia Takjikille ja muille hallituksen jäsenille tuoreen kulttuuriselvityksen. Selvityksessä käsitellään perusteellisesti Norjan kulttuuripolitiikkaa, rahoitusta ja vaikutuskeinoja. Sivistysliitot tuodaan selvityksessä esiin osana maan kulttuuriperustaa ja tärkeinä demokratian edistämisen ja kulttuuriin liittyvän koulutuksen toimijoina.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Náms- og starfsráðgjafar á vegum heimastjórnarinnar (Piareersarfik) á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg

  Náms- og starfsráðgjafarnir koma frá ýmsum sveitarfélögum á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg. Auk þess heimsóttu þeir símenntunarmiðstöðina í Gautaborg, þar sem þeir hlýddu á kynningar starfsmanna miðstöðvarinnar og vinnumiðlunarinnar.

 • |Island
  25-03-2013

  Menningarúttekt með rými fyrir fræðslusambönd

  Þann 4. mars sl. kynnti fyrrverandi ráðherra menningarmála Anne Enger, NOU NOU Fjórðu skýrsluna 2013, Menningarúttektina 2014 fyrir norsku ríkisstjórninni og menningarmálaráðherranum Hadia Tajik. Í Menningarúttektinni er farið ítarlega yfir alla þætti menningarmála í Noregi, fjármögnun og aðferðir – og þar eru fræðslusamböndin talin til grunnstoða menningarinnar, sem mikilvægir þættir í lýðræðislegri umræðu og kennslu um menningu.

 • |Norge
  20-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kansanopistojen opintomotivaatiokurssit edistävät opiskelua ja työllistymistä

  Viime vuonna lähes 4000 ruotsalaisnuorta kävi kansanopistossa opintomotivaatiokurssin. Ruotsin kansansivistysneuvoston tuoreen raportin mukaan heistä 41 % on jatkanut opiskelua tai saanut työpaikan.

 • |Island
  25-02-2013

  Námshvatningarnámskeið lýðskólanna leiða til frekara náms og vinnu

  Af næstum 4.000 unglingum sem tóku námhvatningarnámskeið lýðskólanna á síðasta hafa nærri 41 % haldið áfram námi eða fengið atvinnu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Lýðskólaráðinu (Folkbildningsrådet).

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Norge
  30-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Finland
  29-01-2013

  Sivistysliitot kieltä kehittämässä

  Norjan sivistysliitot haluavat tehdä toimintaansa näkyvämmäksi – ja näyttää maailmalle, että niiden järjestämillä kursseilla opiskelee vuosittain puoli miljoonaa osallistujaa.

 • |Norge
  28-01-2013

  Fræðslusamböndin veðja á tungumál

  Norsku fræðslusamböndin eru stórhuga, þau vilja verða betri og sýna heiminum fram á að hálf milljón manns sækja námskeið á þeirra vegum ár hver.

 • |Norge
  28-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Island
  17-12-2012

  Marianne Jelved tekur við embætti menningarmálaráðherra

  Uffe Elbæk hefur látið að embætti menningarmálaráðherra í Danmörku. Nýi menningarmálaráðherrann, Marianne Jelved, er úr hópi róttækra vinstrimanna og hefur langa reynslu af stjórnmálum. Hún hefur setið á danska þinginu síðan 1987, gegnt embætti fjármálaráðherra og ráðherra Norðurlandasamstarfsins.

 • |Finland
  17-12-2012

  Marianne Jelvedistä uusi kulttuuriministeri

  Uffe Elbæk on päättänyt erota kulttuuriministerin tehtävästä. Uusi kulttuuriministeri on radikaalien Marianne Jelved, jolla on laaja poliittinen kokemus.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Marianne Jelved ny kulturminister

  Uffe Elbæk har valgt at træde tilbage som kulturminister. Den nye kulturminister er den radikale Marianne Jelved, der har en bred politisk erfaring. Hun har været medlem af folketinget siden 1987 og har tidligere været bl.a. økonomiminister og minister for nordisk samarbejde.

 • folkbildning utbildningspolitik |Åland
  03-12-2012

  Stolt över den fria bildningen

  Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.

 • |Finland
  22-11-2012

  Panostus työttömien ja pitkään sairauslomalla olleiden kansanopisto-opetukseen

  Ruotsin hallitus varaa syysbudjetissaan 57 miljoonaa kruunua siihen, että opintomotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ulotetaan myös yli 25-vuotiaiden haettavaksi. Esikuntoutuksen järjestämiselle kansanopistossa on myös laaja poliittinen tuki.

 • |Finland
  22-11-2012

  Vuoden 2012 kansansivistyspalkinnon sai Seniornett Norge

  Sadattuhannet seniorit ovat päässeet mukaan digitaaliseen arkeen sen jälkeen kun Seniornett käynnistettiin vuonna

 • |Finland
  22-11-2012

  Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

  Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

 • |Island
  19-11-2012

  Átak í lýðskólum fyrir atvinnuleitendur og fólk í löngu sjúkraleyfi

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt til að 57 milljónum sænskra króna verði varið til þess að fjölga námsleiðum um námshvatningu svo hægt verði að bjóða eldri en 25 ára upp á námið. Þar að auki er pólitískur stuðningur við forvarnarstarf lýðskóla.

 • |Island
  19-11-2012

  Alþýðufræðsluverðlaunin 2012 féllu í hlut Eldranetsins í Noregi (Seniornett Norge)

  Mörg hundruð þúsund eldri borgara hafa orðið virkir í rafrænu samfélagi síðan Eldranetið hóf starfsemi sína árið 1997. Ár

 • |Island
  19-11-2012

  Danska ríkisstjórnin samþykkir fjárlög fyrir 2013 að loknu samkomulagi við Einingu, enhedslisten

  Meginviðfangsefnið er að tryggja atvinnuleitendum sem frá og með 1. janúar 2013 missa réttindi til atvinnuleysisbóta. Gert var samkomulag um að tryggja atvinnuleitendum bætur í sex mánuði til viðbótar ef þeir sækja nám.

 • |Norge
  15-11-2012

  Folkeopplysningsprisen for 2012 gikk til Seniornett Norge

  Hundretusenvis av seniorer har blitt inkludert i den digitale hverdagen siden Seniornett startet i 1997. Hvert år

 • |Danmark
  14-11-2012

  Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

  Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Folkhögskolesatsning på arbetssökande och långtidssjukskrivna

  Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Dessutom finns ett brett politiskt stöd för förrehabilitering på folkhögskolorna.

 • |Island
  23-10-2012

  Fjárframlög til lýðskóla í Noregi hækka

  Í fjárlögum norska ríkisins fyrir 2013 er gert ráð fyrir að fjárframlög til lýðskóla hækki um tíu milljónir NOK. Þetta

 • |Island
  23-10-2012

  Alþýðufræðslan og kaupfélögin hefja samstarf

  Samtök danskra kaupfélaga, FDB og Samtök danskra lýðskóla, FFD hafa hafið samstarf.

 • |Finland
  22-10-2012

  Norjan kansanopistoille enemmän rahoitusta

  Vuoden 2013 valtionbudjetissa kansanopistoille on varattu 10 miljoonaa kruunua enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

 • |Finland
  22-10-2012

  Osuuskauppajärjestö tekee yhteistyötä kansansivistysalan kanssa

  Tanskalainen osuuskauppayhdistys FDB ja Tanskan kansanopistoyhdistys FFD ovat aloittaneet yhteistyön.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Nyt samarbejde mellem Folkeoplysning og Brugsforeninger

  FDB – Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og FFD – Foreningen For Danske Folkehøjskoler har indledt samarbejde.

 • |Norge
  18-10-2012

  Folkehøgskolene i Norge får mer penger

  Statsbudsjettet 2013 gir folkehøgskolene en økning på 10 millioner kroner.

 • |Island
  26-09-2012

  Menntun í sókn

  Hagstofan á Grænlandi hefur gefið út  hefti um menntun til starfa árið 2011. Þar kemur meðal annars fram að það eru

 • |Finland
  26-09-2012

  Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

  Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Uddannelse i fremdrift

  Grønlands Statistik har udgivet ”Kompetencegivende uddannelser 2011”. Heri står der blandt andet at der er mange der

 • |Finland
  29-08-2012

  Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla

  Kansalaisopistot ovat Suomen suurin vapaan sivistystyön järjestäjä. Opistoissa on toteutettu paljon yhdistämisiä 2000-luvulla, minkä vuoksi koulutustarjonta on epätasaisesti jakautunut maan eri osissa.

 • |Finland
  29-08-2012

  Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

  Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

 • |Island
  29-08-2012

  Námstækifærum í strjálbýli fækkar

  Borgarastofnanir eru stærstu alþýðufræðsluaðilarnir í Finnlandi. Fjölmargar stofnanir voru sameinaðar á síðasta áratug. Það hefur leitt til þess að framboð menntunar er mismunandi eftir landshlutum.

 • |Island
  29-08-2012

  Hagstofan í Finnlandi kannar þátttöku fullorðinna í menntun

  Hagstofan hrindir í framkvæmd umfangsmikilli könnun á þátttöku fullorðinna Finna í menntun og námi eftir undirstöðumenntun. Í könnuninni verða tekin viðtöl við rúmlega 6.000 Finna á aldrinum 18–69 ára. Viðtölin verða tekin fyrir lok ársins 2012.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Studiemöjligheter i glesbygderna hotade

  Medborgainstituten är den största anordnaren av folkbildningen i Finland. Instituten har genomfört många sammanslagningar under 2000-talet, vilket har lett till att utbudet av utbildningen har blivit ojämlikt fördelat i olika delar av landet.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

  Statistikcentralen inleder en omfattande utredning av vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuas drygt 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Intervjuerna görs före utgången av år 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Bornholmissa keskusteltiin demokratiasta

  Kansankokouksen (Folkemødet) nimellä tunnettu poliittinen tapahtuma järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Allingessa, Bornholmin saarella pidetyn tapahtuman aiheena oli demokratia ja kansanvalta. Keskusteluun tärkeistä aiheista osallistui mm. poliitikkoja, kansalaisia ja organisaatioiden, aluehallinnon, oppilaitosten ym. edustajia.

 • |Island
  25-06-2012

  Umræður um lýðræðið á Borgundarhólmi

  Lýðræði og þjóðveldi voru aðalumræðuefni á málþingi alþýðunnar í Allinge á Borgundarhólmi. Stjórnmálamenn, íbúar, fulltrúar stofnana, sveitastjórna, og fræðsluaðila voru virkir í umfjöllun og umræðunum um brýn málefni.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Demokrati til debat på Bornholm

  Demokrati og folkestyre var til debat på årets folkemøde I Allinge på Bornholm. Politikere, borgere, organisationer, regioner, uddannelsesinstitutioner o.a. deltog i debatter og diskussioner om væsentlige emner.